Студиото е специализирано в следните правни области:

облигационно право*

 • подпомагане в процеса на договаряне;
 • изготвяне, промяна и прекратяване на договори;
 • консултиране при неизпълнение на договори;
 • предявяване на обезщетения и неустойки

търговско право*

 • учредяване, преобразуване, прекратяване на търговски дружества;
 • уреждане на спорове между съдружници;
 • производство пред търговския регистър;
 • консултиране по търговски сделки

вещно право, недвижими имоти*

 • изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • консултиране и съдействие при сделки с недвижими имоти;
 • учредяване и прекратяване на вещни права върху недвижими имоти

събиране на вземания*

 • водене на преговори за спорни вземания и задължения;
 • извънсъдебно събиране на вземания;
 • представителство в искови, заповедни, изпълнителни, обезпечителни и европейски производства

трудово и социалноосигурително право*

 • консултиране на работници и работодатели;
 • изготвяне и прекратяване на трудови договори;
 • задължителна трудова документация за работодатели;
 • правна организация на трансгранична дейност

*консултиране и съгласно немското законодателство

международно частно право

 • консултиране по имотни казуси с международен елемент;
 • съдействие и консултиране по международни семейноправни въпроси;
 • съдействие по международни наследствени казуси

международно данъчно облагане

 • прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
 • възстановяване на данък при източника;
 • възстановяване на ДДС от други страни-членки на ЕС

други

 • учредяване и прекратяване на юридически лица с нестопанска цел;
 • пребиваване на чужденци в Република България;
 • придобиване на българско гражданство;
 • защита на потребители;
 • регистрация на марка;
 • авторскоправна защита

Работни езици са български, немски и английски.

Не чакай правните проблеми да те затрупат.
Посъветвай се с твоя адвокат сега.