Отражение на извънредното положение върху процедурите по възлагане на обществени поръчки

От Ралица Махони

За сроковете в производствата по ЗОП след измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Статията се прочита за
думи

Както вече споменах в предходната публикация, пандемията от коронавирус стана причина за обявяване на извънредно положение в България. В тази връзка законодателят предприе редица нормативни мерки за овладяване на негативните последици от наложените ограничения в борбата с COVD-19. Те намират отражение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.(ЗМДВИП). Като се имат предвид наложените рестрикции по отношение на струпването на хора на едно място, голяма част от работещите в частната сфера останаха вкъщи и бизнесът не е в състояние да функционира на пълни обороти. Поради това със ЗМДВИП се посреща включително нуждата от забавяне на административни и други нормативно уредени производства , като целта е публични органи и частноправни субекти да работят с едно темпо, без извънредното положение да има дълготрайно отражение върху дейността им. Това забавяне се отрази и върху производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки. За да избегне резултиращото от това блокиране на изпълнението на някои от функциите на публичната администрация, с измененията на ЗМДВИП, обнародвани на 09.04.2020г., законодателят създаде условия за възстановяване хода на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Ето как по-конкретно следва да се случи това:

Ход на нормативно определени срокове по време на извънредното положение

С чл. 3 ЗМДВИП се спира изтичането на редица нормативно определени срокове, включително:

  • по т. 1: на срокове по съдебни производства;
  • по т. 2: на срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправни субекти;
  • по т. 3: на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

За сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, чието изтичане не е спряно по горепосочения ред, чл. 4 ЗМДВИП предвижда удължаване с един месец, считано от отмяна на извънредното положение.

Така разпоредбите на ЗМДВИП безспорно засягат накои фази на производствата по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), без обаче да препятстват откриване на нови процедури по време на извънредното положение. Според Информация във връзка със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки и глава шеста от Закона за концесиите пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) в условията на извънредно положение, публикувана на сайта на КЗК, чл. 3 и 4 ЗМДВИП имат следното отражение върху процедурите по възлагане на обществени поръчки:

  • спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по ЗОП;
  • спират да текат сроковете за обжалване на решенията на КЗК за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог;
  • спират да текат сроковете за изпълнение на дадени от КЗК указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по ЗОП, в т.ч срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
  • спират да текат срокове за обжалване на постановени от председателя на КЗК разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от КЗК определения и решения в производствата по ЗОП пред Върховен административен съд.

Когато, наред с гореизброените случаи на спиране на срокове, се вземе предвид и удължаването на такива по време на извънредното положение, приключването на процедури по възлагане на обществени поръчки става невъзможно преди отмяна на извънредното положение, независимо че на практика нови процедури могат да бъдат откривани и преди това.

Промени в сроковете по ЗОП от 09.04.2020г.

С измененията на ЗМДВИП, обнародвани на 09.04.2020г., се цели премахване на създадената несигурност по отношение на производствата по възлагане на обществени поръчки и работата на публичната администрация.

Така новата редакция на чл. 3, т. 1 ЗМДВИП ограничава спирането на процесуални срокове до изчерпателно изброените в Приложение към тази разпоредба производства. Раздел III “Административни съдебни производства”, т. 8 от това приложение регламентира именно “делата по ЗОП”. Като се има предвид, че чл. 3, т. 1 ЗМДВИП визира процесуалните срокове, а раздел III от приложението към него се отнася за административните съдебни производства, то за периода на извънредното положение сроковете по дела, с които по реда на ЗОП е сезиран Върховният административен съд, няма да спират да текат.

Наред с това, според новата редакция на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП ще спират да текат само давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. Т.е. не спират да текат всички срокове, предвидени в нормативен акт, които засягат права на частноправни субекти. С това сроковете за обжалване на актове в хода на процедурите по възлагане на обществени поръчки вече ще остават незасегнати от извънредното положение.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП от 09.04.2020г. се отменя и спирането на срокове по чл. 3, т. 3 ЗМДВИП. Това означава, че сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, ще изтичат по реда, важащ за тях и преди обявяване на извънредното положение. Това ще важи включително за сроковете за изпълнение на дадени от КЗК указания на страни или участници в производствата по ЗОП.

Новата редакция на ЗМДВИП променя и реда за удължаване на сроковете, свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и чието изтичане не е спряно по чл. 3 ЗМДВИП. Според новата ал. 2 на чл. 4 ЗМДВИП удължаване на срокове изрично не се предвижда за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки.

От кога важат промените?

Въпреки че новата редакция на ЗМДВИП влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник, т.е. от 09.04.2020г., за горепосочените промени е предвидено отлагане със седем дни. С това те ще се прилагат от 17.04.2020г.

Не чакай правните проблеми да те затрупат.
Посъветвай се с твоя адвокат сега.