Дружество с променлив капитал

От Ралица Махони

За някои от особеностите и предимствата на новата правноорганизационна форма

Статията се прочита за
думи

С брой 66 от 01.08.2023г. на Държавен вестник в Търговския закон беше въведена нова Глава петнадесета "а", уреждаща т. нар. Дружество с променлив капитал (“ДПК”). По своята същност то показва прилики както с персоналните, така и с капиталовите търговски дружества, а по предназначението си е подходящо най-вече за стартиращи бизнеси, включително, но не само, от областта на информационните технологии, т.нар. startups/ стартъпи. По-долу накратко ще изложа особеностите в правната уредба на този нов вид дружество, както и привлекателните му страни за стартиращи компании.

Особености на ДПК

Немалко са сходствата на ДПК със съществуващите дружествени форми, най-вече ООД и АД. Все пак, ДПК се отличава от тях с някои интересни особености, част от които ще изброя по-долу.

  • При пръв прочит на нормативната уредба относно ДПК прави впечатление честата употреба на изразите “ако не е предвидено друго в дружествения договор” и “дружественият договор може да предвиди”.
По този начин на волята на учредителите и съдружниците е оставено решението на повечето въпроси по отношение на дружествената организация, като се постига висока степен на управленска гъвкавост.
  • Друго предимство на ДПК са намалените в сравнение с други дружествени форми административни разходи. Това се постига, от една страна, с облекчени изисквания за форма, например за прехвърляне на дружествени дялове, което може да се извъшрва и само с писмен договор (без нотариална заверка на подписите), и от друга страна произтича от характерната особеност на дружеството, че то няма регистриран капитал, съответно промени в капитала не се отразяват в търговския регистър. Също така, непарични вноски на съдружниците се оценяват не от назначени от длъжностно лице към Агенция по вписванията, а от управителния орган на ДПК вещи лица.

  • По отношение на капитала е важно да се отбележи, както вече споменах, че ДПК няма регистриран такъв, т.е. капитал не се посочва нито в дружествения договор, нито се вписва в търговския регистър. Размерът на капитала на ДПК се определя според нетната стойност на активите му, която се установява веднъж годишно при приемане на годишния финансов отчет (и по този начин се определя изменението на капитала спрямо предходната година). Фактът, че липсва регистриран капитал обаче, не означава липса на задължение за парични или непарични вноски на съдружниците. А срещу тези вноски съдружниците поемат дялове, чиято номинална стойност не може да бъде по-малка от 0,01 лев.

  • За да съществува едно дружество под формата на ДПК, са поставени ограничения с оглед брой служители, който не трябва да превишава 50, както и годишен оборот и чиста стойност на активите, които не трябва да надхвърлят 4 000 000 лева.

При отпадане и на само един от изброените критерии, установенo на редовно годишно общо събрание на съдружниците, ДПК следва да се преобразува в капиталово дружество, в противен случай може да бъде прекратено от компетентния по седалището на дружеството окръжен съд по иск на прокурора.

Именно определянето на горни граници за численост на персонал, оборот и стойност на активите сочи за законодателната воля тази дружествена форма да се използва предимно от стартиращи компании.

  • Не е нововъведение при ДПК предвидената отговорност на членовете на управителния орган за причинени на дружеството вреди.
Ново при него обаче е т.нар. проникваща отговорност, както на членовете на управителния съвет, така и на контролиращите съдружници, спрямо кредитори за обявени за недействителни спрямо тях сделки, в случай на умишлени действия.

Предимства за стартъпи

Правната рамка на ДПК съдържа няколко специални разпоредби, позволяващи, от една страна, привличане на инвеститори, и от друга, изрично уреждащи алтернативни способи за стимулиране на служители на дружеството.

  • На първо място, за разлика от уредбата при ООД, по принцип (отново, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор) всеки съдружник в ДПК може свободно да се разпорежда с дружествения си дял, т.е. без за това да е необходимо съгласие на останалите съдружници. Също така е възможно заместване на нотариалната заверка на подписите на договор за прехвърляне на дружествени дялове с по-леката писмена форма. Това значително улеснява процеса по покупко-продажба на дружествени дялове.

  • Наред с това, подобно на уредбата при АД, предвидена е възможност ДПК да придобива собствени дялове. Условията и редът за това са оставени на волята на съдружниците, като са уредени няколко ограничения по отношение на собствените дялове. Едно от тях гласи, че общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50% от общата стойност на дяловете. Ако се стигне до хипотеза, в която този праг е надхвърлен, ДПК трябва в тригодишен срок да прехвърли (на съдружници или трети лица) собствените си дялове, надвишаващи 50% от общата дялова стойност, за да не бъдат те обезсилени. Друго ограничение по отношение на собствените дялове на ДПК е, че дружеството не може да упражнява правата по тях, но те се вземат предвид при определяне на кворума и мнозинствата при провеждане на общо събрание на съдружниците.

Основната цел на притежаване на собствени дялове от ДПК е учредяване на права на служители (по трудови или извънтрудови правоотношения, т.е. и в полза на “контрактори”) за придобиване на дялове. По този начин се постига алтернативно стимулиране на служителите и заинтересованост от успеха на компанията.

Повече за този и други способи за мотивиране на служителите може да прочетете тук.

Ограниченията при упражняване на право на придобиване на дялове от служители, са свързани, от гледна точка на дружеството, с максимален брой на дяловете, придобивани от служители, а именно до 15% от всички дялове. От страна на служителите пък е предвидена възможност те да бъдат ограничени да прехвърлят придобитите от дружеството дялове за срок до 5 години от датата на придобиването. Правото на придобиване на дялове на служител е непрехвърлимо, но наследимо при определени условия.

  • Друга важна за стартъпите особеност на ДПК е уредбата на т.нар. drag-along и tag-along rights. Тя гласи, че в дружествения договор може да се предвидят условия, при които с решение да се изиска от съдружник да прехвърли своите дялове, както и да се уговори задължение до извършване на прехвърлянето съдружниците да не могат да упражняват правото си на глас в общото събрание, ако дружествените дялове са записани при това условие. В случай че в срок до един месец от уведомяването му съдружникът не прехвърли дружествените дялове, дяловете му може да бъдат изкупени от дружеството.
Целта на тази уредба е, реализация на инвестиции и същевременно защита на миноритарни (при tag-along right) и мажоритарни съдружници (при drag-along right).
  • Способ за привличане на инвестиции е и уредената възможност ДПК да издава права за придобиване на дружествени дялове по договори за заем. Подобно на облигациите при АД, в случай че ДПК не изпълни задълженията си по договора за заем за връщане в срок на заетата сума, заемодателят може да упражни правото си срещу вземането си да придобие дялове в ДПК - заемател, с други думи да трансформира заемното правоотношение в членствено такова. Условията и редът за реализацията на така предоставената от законодателя правна възможност следва да бъдат уредени в дружествения договор.

  • Особеност спрямо уредбата на ООД пък е правомощието на общото събрание на съдружниците на ДПК за изключване на съдружник - юридическо лице в случай на промяна на контрола в него. Идеята на тази възможност е съдружниците да не бъдат принудени да работят с непознати, външни до момента за тяхната организация лица. При изключване дяловете на съдружника - юридическо лице с променен контрол се придобиват от дружеството. Алтернатива на изключването е неупражняване на правото на глас от съдружника - юридическо лице с променен контрол. За да бъде пирложена някоя от тези алтернативи, трябва дяловете на съдружника-юридическо лице да са записани при съответни условия. Също така, за да се стигне въобще до (своевременно) узнаване за промяна на контрола, необходимо ще бъде в дружествения договор за бъде предвидено задължение за съдружник - юридическо лице да уведомява (незабавно) за промяна в състава на контролиращите го лица.

Влизане в сила и приложение на новата дружествена форма

Макар разпоредбите на Глава петнадесета "а" от Търговския закон да са в сила още от началото на месец август тази година, на практика в момента учредяване на такова дружество не е възможно. На Агенция по вписванията е предоставен срок до края на юни 2024г. за осигуряване на технически способи за вписване на ДПК в търговския регистър.

Вместо заключение

Нормативната уредба на ДПК предоставя свобода на учредителите за индивидуално уреждане на членствените отношения в сравнение с досега познатите дружествени форми. Така предоставената свобода трябва да се използва и прилага разумно с оглед, от една страна, възможностите за противоречия с все пак съшествуващите правни ограничения. От друга страна, пълната, ясна и точна формулировка на правата и задълженията, включително при определяне условията за предоставяне на права за придобиване на дялове от служители или за издаване на права за придобиване на дялове срещу вземания, например по договори за заем, изисква консултация с адвокат още при планиране процеса по учредяване на ДПК.

Mahony’s Law Studio предоставя услуги по консултация при учредяване на ДПК, както и съдействие при подготовка на учредителните документи, а, когато бъде създадена техническа възможност за това, и за вписване на ДПК и последващи промени в него в търговския регистър.