Работното време в Германия

От Ралица Махони

Какви граници трябва да спазват включително командироващите в Германия свои работници български предприятия

Статията се прочита за
думи

Полагащите труд на територията на Германия работници, включително по трудови правоотношения с български работодатели, са подчинени на основните правила на немското законодателство. Тези правила включват и границите на работното време (подробности вижте в публикацията относно командироване на работници в ЕС).

Имате въпроси относно трудовото законодателство в Германия?

задайте ги тук

В Германия работното време е уредено в отделен закон - Закон за работното време (Arbeitszeitgesetz). Разпоредбите му се различават в много аспекти от българските правила за границите на работното време, предвидени в Кодекса на труда и други нормативни актове. Затова тук накратко ще бъдат обсъдени по-важните от тях.

Приложно поле

Немският закон за работното време важи за всички работници и служители, с изключение на:

  • служители, заемащи ръководни длъжности;
  • служители, които живеят съвместно с поверените им за грижи лица (вкл. домашни помощници, обгрижващ персонал и пр.);
  • непълнолетни лица.

Изключения могат да бъдат предвидени в колективни трудови договори за отделни професии и географски територии (провинции).

С това във всички случаи, извън изброените изключения, важат изложените по-долу правила.

Продължителност на работното време

Работното време обхваща периода от началото до края на работата, без почивките. То възлиза на 8 часа дневно, като за работен ден в Германия работен по презумпция се счита и съботният ден. Позволено е обаче удължаване на работното време до 10 часа дневно, ако в рамките на 6 календарни месеца работно време не надхвърля средно 8 часа дневно.

Т.е. при удължаване е необходима компенсация със съответно намалена продължителност на работното време в друг работен ден.

Почивки

Регламентираните в Закона за работното време повички са дневни и междудневни. Платеният годишен отпуск е уреден в отделен закон.

Работното време пред деня следва да бъде прекъсвано от поне една 30-минутна почивка, ако продължителността му не надхвърля 6 часа. При работен ден с продължителност между 6 и 9 часа, дневната почивка възлиза общо на минимум 45 минути, като може да се ползва на части от по най-малко 15 минути. Една почивка следва да се ползва най-късно след 6тия работен час. Както стана ясно в началото, почивките не влизат в работното време. Затова при начало на работния ден например в 09:00 часа и продължителност от 8 часа, краят на работния ден ще бъде най-рано в 17:45 часа.

Междудневната почивка възлиза на минимум 11 часа. Съкращения са възможни в болници, ресторанти, хотели, транспортни предприятия, радиостанции, в животновъдството и селското стопанство.

Нощен труд

Нощен е трудът между 23:00 и 06:00 часа, в пекарни и сладкарници от 22:00 до 05:00 часа. За нощна смяна се брои всяка смяна, от която поне два часа попадат в границите на нощния труд.

Продължителността на нощната смяна, също като нормалното работно време, възлиза на 8 часа и може да бъде удължавана на до 10 часа. При удължаване обаче компенсацията трябва да се извърши така, че средната продължителност на работната смяна в рамките на един месец да не надвишава 8 часа.

За отработените нощни часове на работника се полагат по договорка с работодателя или подходящ брой дни платен годишен отпуск, или подходящо допълнително възнаграждение.

Работа в неделни и празнични дни

Почивката в неделни дни и на официални празници е конституционно гарантирано право. Затова в такива дни е забранено полагане на труд между 00:00 и 24:00 часа, като е възможно в предприятия с организация на труда на смени, началото и краят на неделната почивка да се изместят с до 6 часа напред или назад.

За редица длъжности и предприятия са предвидени изключения от неделната почивка. Сред тях например са спасителните, пожарните служби, службите, осигуряващи публичната сигурност, болниците, хотелите, ресторантите, концернти зали, театри, кина, медии, електро- и водоснабдителни предприятия и пр.

В неделни и празнични дни е позволено да работят и предприятия с непрекъснат производствен процес. Освен това изключение е възможно, ако, поради прекъсване на работния процес в неделни/ празнични дни, се налага заемането на по-голям работници, отколкото биха били необходими при полагане на труд и в почивните дни. На компетентните контролни органи е предоставена възможност да разрешават изключения от правилото за неделна почивка, ако това е необходимо по технически причини и с оглед опазване на конкурентноспособността.

Когато на някое от горните основание се работи в неделни/ празнични дни, важат общите правила за границите на работното време - неговата продължителност и съответните почивки.

Във всички случаи на допустимо отклонение от правилото за неполагане на труд в неделни/ празнични дни се извършва компенсация със съответен почивен ден.

За работа в неделя в рамките на 2 седмици се предоставя непрекъсната почивка от 35 часа в някой работен ден. За положен труд на национален празник, който не се пада в неделя, компенсацията е също 35 часа, но следва да се извърши в 8-седмичен срок от положения в празничен ден труд.

Независимо от компенсацията, задължително поне 15 неделни дни в годината следва да са неработни.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: