Упражняване на занаят в Германия

От Ралица Махони

Кои дейности важат като занаятчийски и какви са формалностите за извършването им в Германия от лица, установени в други страни-членки на ЕС

Статията се прочита за
думи

В България понятието занаят включва основно художествени дейности и някои известни като занаятчийски професии - фризьорство, шапкарство, обущарство. За разлика от това, признатите като занаятчийски и подобни на тях дейности в Германия са над 150 вида и към тях спадат включително зидарство, бетонджийство, бояджийство, зъботехника и др. С това немското понятие за занаят е много по-обширно от общоприетото в България и е твърде вероятно, ако извършвате каквато и да е дейност, свързана с ръчна изработка или обработка, да се касае именно за занаятчийство. А ако е така, то трябва да знаете, че голяма част от занаятчийските дейности в Германия подлежат на регистрационен режим, с който трябва да се съобразите, ако упражнявате занаят на немска територия.

Занаяти, подлежащи на регистрационен режим

Според немския Закон за уреждане на занаятите (Handwerksordnung) самостоятелното извършване на контролирана занаятчийска дейност е разрешено само на физически, юридически лица и неперсонифицирани дружества, които са вписани в Занаятчийския регистър (Handwerksrolle). Такова самостоятелно извършване на дейност се приема, ако се касае за занаят, попадащ в списъка на контролираните занаяти и дейността е съществена. Последното условие не е изпълнено, ако за изучаване на занаята са необходими по-малко от 3 месеца или, дори да са необходими повече от 3 месеца, занаятчийската дейност не се явява основна, поради което не са необходими познания и способности за професионалното упражняване на занаят.

Списъкът на контролираните занаятчийски дейности обхваща 41 занаята, сред които:

 • зидария;
 • бояджийство;
 • бетонджийство;
 • дърводелство;
 • пътно строителство;
 • каменоделство;
 • хладилна техника;
 • корабостроене;
 • водопроводство;
 • електротехника;
 • пекарство;
 • сладкарство;
 • електроинженерство;
 • фризьорство;
 • стъкларство;
 • изработване на ортопедични обувки;
 • вулканизационна техника;
 • офталмология;
 • зъботехника и др.
Следователно, който в обхвата на немския Закон за уреждане на занаятите извършва съществени дейности, определени като занаятчийски, трябва (предварително) да се регистрира по нормативно определения за това ред.

Регистрационният режим в общия случай

Воденето на Занаятчийския регистър е поверено на Занаятчийските камари, които отговарят за поддържането на списък на извършващите в техния район занаятчийски дейности предприятия.

В регистъра се вписват лицата (физически, юридически или неперсонифицирани дружества), чиито ръководители на оперативната дейност отговарят на изискванията за вписване. Условието за вписване е изучаване и полагане на майсторски изпит по съответния занаят. По право могат да се впишат освен това инженерите, абсолвентите на техническите университети и на държавните/ държавно признатите техникуми, доколкото упражняваният от тях занаят съответства на тяхната специализация.

Вписването в Занаятчийския регистър се извършва по искане на заинтересованото лице в 3-месечен срок от входиране на заявлението с приложени всички необходими документи. Ако компетентната камара не се произнесе в този срок, вписването важи като извършено. За извършеното вписване се издава удостоверение (занаятчийска карта - Handwerkskarte), съдържащо данните на собственика и адреса на предприятието, упражнявания занаят и датата на регистрацията.

Особености за установени в други страни-членки на ЕС лица

От гореизложеното следва, че всяко лице, което иска да извършва съществена занаятчиска дейност от списъка на контролираните занаяти в Германия, трябва успешно да положи майсторски изпит в Германия или да притежава диплома от немско учебно заведение, отговарящо на изискванията за съответния занаят. Това съществено би ограничило свободата на установяване и предлагане на услуги на Общия пазар на ЕС.

Ето защо, в съответствие с европейските директиви относно признаване на професионалните квалификации, немският Закон за уреждане на занаятите и издадената въз основа на него Наредба (EU/EWR-Handwerk-Verordnung) предвиждат облекчен режим за упражняване на занаяти в Германия от лица, установени в страни-членки на ЕС, които искат да бъдат ръководители на занаятчийски предприятия или да се установят в Германия за извършване на занаятчийска дейност.

За вписване в регистъра на предприятие от друга държава от ЕС е необходимо да се докажат образователна степен и професионален опит на ръководителя на предприятието (оперативната дейност). За това лице трябва да се представят:

 1. документ за самоличност за доказване на гражданство от ЕС;
 2. документ, от който да е виден професионалният опит със следната продължителност:
  • поне 6-годишен професионален опит като самостоятелно заето лице или дейност на ръководна длъжност в предприятие от бранша, доколкото не са минали повече от 10 години от прекратяване на дейността;
  • при наличие на поне 3-годишно завършено образование в съответната област, поне 3 години самостоятелна дейност или дейност на ръководна длъжност в предприятие от бранша;
  • при наличие на поне 2-годишно завършено образование в съответната област, необходими са поне 4 години самостоятелна дейност или дейност на ръководна длъжност в предприятие от бранша;
  • поне 3 години непрекъснат професионален стаж като работник/ служител в съответния бранш, доколкото трудовата дейност не е била прекратена преди повече от 10 години;
  • поне 5 години непрекъснат опит на ръководна длъжност в каквото и да е предприятие, от които поне 3 години на длъжност с отговорност за поне един отдел от това предприятие, свързана с изпълнение и на технически функции, при завършено поне 3-годишно обучение за съответната дейност.
 3. документ за завършено съответно образование - диплома, свидетелство и пр.;
 4. документ за професионална квалификация, но само, ако в страната по произход е необходим такъв за извършване на съответната дейност;
 5. документ, от който да е видно, че упражняването на същата дейност не е забранено в страната по установяване на лицето поради неблагонадеждност.

И в този случай се прилага 3-месечен срок за одобряване на вписването в съответния Занаятчийски регистър. Трябва да се има предвид обаче, че облекченото производство не е приложимо за т. нар. медицински занаяти (например офталмолог, зъботехник, производител на ортопедични обувки и др.).

Освен това не е необходимо заявяване на вписване в Занаятчийския регистър на лица, установени в други страни-членки на ЕС за извършване на занаятчийска дейност от списъка с контролирани занаяти, които не се установяват трайно в Германия за упражняване на занаят, а извършват трансгранично предоставяне на услуги.

Т.е., ако извършването на дейността в Германия е временно и спорадично, необходимо е само уведомяване на Занаятчийската камара по местонахождение на първото място на извършване на дейност в Германия.

В този случай обаче трябва да се докаже, че в страната по произход лицето отговаря на установените там критерии за упражняване на съответния занаят, а ако липсват такива - че в продължение на поне една година непрекъснато е извършвана същата занаятчийска дейност, от прекратяване на която не са изминали повече от 10 години.

Занаяти, необхванати от регистрационния режим и подобни на занаятчийски дейности

До тук бяха изложени условията за упражняване на т. нар. контролирани занаяти в Германия. Има обаче и такива, за упражняване на които не се изисква регистрация - това са т. нар. неконтролирани занаяти и сходни на занаяти дейности. Неконтролираните занаяти и сходните на занаятчйски дейности също са изброени изчерпателно в списъци - приложения към немския Закон за уреждане на занаятите.

Към неконтролираните занаяти спадат:

 • часовникарство;
 • гравьорство;
 • бъчварството;
 • шапкарство;
 • обущарство;
 • кожухарство;
 • фотография;
 • печатарство;
 • златарство и др.

Като сходни на занаятите стопански дейности важат включително:

 • асфалтиране (без пътно строителство);
 • гримьорство;
 • дейността на козметиците;
 • производство на сладолед;
 • ремонт на обувки;
 • почистване на тръбопроводи и канали;
 • акордиране на пиана;
 • производство на барабани;
 • ръчнен печат на текстил;
 • изработка на сценични костюми за театри и др.
За извършване на дейности като гореизброените не е необходима регистрация в Занаятчийските камари.

Единственото изискване е при започване или прекратяване на такава дейност да бъде уведомена компетентната камара. За упражняване на неконтролирани занаяти и извършване на подобни на занаяти стопански дейности Занаятчийските камари също водят списъци, но на лицата не се издават удостоверения за вписването им там.

Тази публикация беше изпратена още преди месец на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: