Командироване на строителни работници в Германия

От Ралица Махони

Изисквания към българските работодатели, командироващи работници на немски строителен обект

Статията се прочита за
думи

Както можете да си припомните от публикацията, посветена на условията на труд, които трябва да бъдат гарантирани на командированите в ЕС работници на български предприятия и от тази относно промените в Кодекса на труда от 2017г., изпратените в рамките на договори за предоставяне на услуги между предприятия, установени в различни страни-членки на ЕС, работници имат право на поне същите условия на труд, важащи за сходни работници в приемащата държава. Това важи само, доколкото такива условия на труд са предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби, общовалидни колективни трудови договори и арбитражни решения. В строителния бранш в Германия именно обявени за общовалидни колективни трудови договори предвиждат специални правила за заетите на немска територия (български) работници.

Производство във връзка с гарантиране на възнаграждението при ползване на платен годишен отпуск (“Urlaubsverfahren” или “Urlaubskassenverfahren”)

Съгласно немския Закон за изпращане на работници (Arbeitnehmerentsendegesetz), ако производството по уреждане на претенции на работниците относно платения годишен отпуск е поверено на съвместно учреждение на страните по обявн за общовалиден колективен трудов договор, то работодателите трябва да спазват съответната процедура и да заплащат определените вноски на компетентната каса (“Urlaubskasse”). Такова производство е уредено за строителния бранш, а компетентната за него каса е Касата на немската строителна индустрия (SOKA-BAU). Чуждестранни работодатели са длъжни да вземат участие в производството само, ако не правят едновременно сходни вноски в страната по произхода си, които могат да бъдат начислявани в немското производство. Тъй като в България такава процедура не е предвидена, то за български работодатели не съществува възможност за освобождаване от процедурата в Германия. Следва да се има предвид също така, че производството е свързано само с гарантиране вземанията на работниците във връзка с полагащия им се платен годишен отпуск, т.е. вноските не представляват социалноосигурителни вноски, от плащането на които в Германия може да има освобождаване въз основа на издадено удостоверение А1 за приложимост на българското социалноосигурително право за срока на командироването. Съответно, ако работодателят предостави ползването на платен годишен отпуск на работниците си, командировани в Германия, и им заплати дължимото трудово възнаграждение за срока на ползвания отпуск, той има право на възстановяване на направените в касата вноски.

Правото на възстановяване се погасява на 30. септември на годината, следваща годината, в която са възникнали вземанията за възнаграждения на работниците, ползвали платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовото правоотношение или командирването в Германия, възстановяване трябва да бъде заявено до 15то число от 2рия месец след прекратяването.
 1. Задължение за вземане на участие в производството
 2. Както стана ясно, такова задължения важи за всички установени извън Германия предприятия, извършващи дейност на строителен обект там. За да се прилага производството освен това е необходимо, командированите работници да бъдат заети с конкретните строителни дейности на строителната площадка, включително спомагателни работи, т.е. да полагат труда си чрез физическа сила или строителна техника. Съответно, задължението за участие в производството не важи за работници, които фактически не извършват строителни дейности, а например са натоварени само с надзор, планиране, административна дейност и пр.

  Последното условие е извършване предимно на строителни дейности, т.е. поне 50% от работното време на служителите да е заето със строителство.
 3. Регистрации и декларации
 4. При започване на строителна дейност работодателите са задължени да уведомят за това касата, която им изпраща формулярите, които трябва да бъдат попълнение с данни за работодателя (включително търговските и съсловните му регистрации) и работниците.

  След като веднъж е извършена регистрацията, на работодателя се издава номер, под който месечно, до 15то число на месеца, следва да се декларират данни за дължимите вноски.

  Когато в един отчетен период бъде предоставен отпуск, това обстоятелство се декларира със съответната месечна декларация, така че касата възстановява (пропорционално) направените за съответния работник вноски, ако всички останали задължения на работодателя във връзка с производството са изпълнени.

  Декларирането на данни към касата може да се извършва и по електронен път след регистриране за ползване на онлайн-услугите на касата тук.

 5. Плащане на вноските
 6. Размерът на вноската се определя на база трудовото възнаграждение, което е равно поне на минималното, определено за строителния бранш съгласно обявен за общовалиден колективен трудов договор. Вноската се изчислява на база брутното възнаграждение, включително плащанията в натура, което се определя съгласно немското данъчно право (дори данъкът върху заплатите на работниците да не е дължим в Германия). Тя възлиза на 13,68 % от така установеното брутно трудово възнаграждение и следва да бъде заплатена по банковата сметка на касата до 20то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи. При забава се начисляват лихви в размер на 1% за всеки месец просрочие.

Регистрация в Митническата служба

Наред с регистрацията за участие в производството за уреждане на претенции във връзка с платения годишен отпуск на работниците, работодателите от строителния бранш, изпращащи свои служители в Германия, са длъжни да декларират това обстоятелство и пред митническите власти, които са компетентни са контрола на спазването на трудовото законодателство. Декларирането се извършва преди началото на командировката, като от 30.06.2017г. е възможно да бъде направено само по електронен път след регистрация на този линк.

Декларацията обхваща данни включително за бранша, в който се командироват работници, мястото на извършване на дейността (местоположение на строителния обект), начало и очакван край на заетостта в Германия, данни за командированите работници и на лица за контакт от името на работодателя в Германия. С извършване на регистрацията по електронен път работодателят декларира, че спазва всички минимални условия на труд в Германия, приложими за българските работници за срока на командироването им.

Тази публикация беше изпратена още преди месец на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: