До 31. май юридическите лица трябва да декларират действителните си собственици

От Ралица Махони

Санкциите за неспазване на срока са от 1 000 до 10 000 лева

Статията се прочита за
думи

Според ноявия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в сила от края на март 2018г., учредените в България юридически лица и други правни образувания трябва да декларират в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ, своите действителни собственици. Първоначално задължението за деклариране трябваше да бъде изпълнено до началото на февруари 2019г., но поради забавеното приемане на Правилника за прилагане на ЗМИП срокът беше удължен. Именно този правилник съдържа образците на декларациите, с които се извършва вписването в съответния регистър.

Декларирането трябва да се извърши до 4 месеца, считано от 31. януари 2019г., т.е. до края на месец май 2019г. Имуществената санкция за неизпълнение на задължението в срок в общия случай възлиза на 1 000 до 10 000 лв. и ще се налага ежемесечно до изпълнение на задължението.

Важно е да се знае, че информацията за действителните собственици няма да е публичнa, а ще е достъпна само за определени държавни органи, както и за лицата, които по силата на ЗМИП са длъжни да идентифицират действителните собственици (например банки, застрахователи и др.).

Кой е действителен собственик?

По дефиниция „действителен собственик" означава всяко физическо лице, което в крайна сметка притежава или контролира юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност. Едновременно с това, при корпоративните юридически лица и други правни образувания действителният собственик трябва да отговаря на условието да притежава пряко или косвено достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства.

Индикация за пряко притежаване е притежаване от физическо лице на акционерно или дялово участие от най-малко 25 % в юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 % от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

Съответно на индикативните критерии за пряко или косвено притежание, ако физически лица вече са вписани като съдружници с поне 25% участие в юридическо лице или друго правно образувание (и тяхното участие съответства на реалното разпределение на притежанието), не е необходимо повторно деклариране на техните действителни собственици.

Ето защо, когато например физическо лице е вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на еднолично ООД и реално притежава изцяло това ЕООД, то заявяване вписването на действителен собственик е излишно.

Друго изключение важи за притежаваните участия в дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Действителен собственик на юридическо лице/ правно образувание може да бъде и лице, което упражнява контрол върху него “чрез други средства”, като:

  • притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на юридическо лице;
  • има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице;
  • е акционер или съдружник в юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
  • упражнява решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Контрол от действителен собственик може да бъде упражняван и непряко, когато юридическо лице или друго правно образувание ефективно се контролира чрез упражняването на права чрез трети лица (например предоставени по силата на пълномощно), както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

Процедура за извършване на вписването

Вписването на действителен собственик се извършва в регистъра, в който е вписано съответното юридическо лице или правно образувание. За търговските дружества това е търговският регистър. За заявяване на вписването е необходимо представителят на съответното дружество да представи нотариално заверена декларация по по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, образец на която е достъпен на този линк в раздела "Декларации".

Ако законен представител на юридическото лице/ правното образувание, учредено на територията на България, не е физическо лице, постоянно пребиваващо в България, допълнително е необходимо в съответния регистър да бъде вписано и физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на България. За вписване на лице за контакт е необходимо то да е предоставило нотариално завереното си съгласие за това.

Заявяване вписването в търговския регистър на действителните собственици се извършва със заявление по образец Б7. Таксата за подаване на заявлението по електронен път е 20,00 лв., а на хартиен носител - 40,00 лв.