Основни понятия във връзка с прилагане на СИДДО (Част 2)

От Ралица Махони

Какво е важно да знаете за облагане на доходите в страната на произхода им при международна дейност

Статията се прочита за
думи

Независимо, че едно лице е местно на някоя държава съгласно изложените в първата част на статията критерии, доходите му все още могат да се облагат в съответно другата държава - страна по СИДДО, ако за тях това е изрично предвидено на специално основание, и когато те са реализирани там чрез място на стопанска дейност по смисъла на чл. 5 от Модела на СИДДО. Това означава определено място, чрез което се извършва икономическа дейност и се реализират доходи. Т.е. за целите на данъчното законодателство установяване в дадена държава е налице и без регистрация, било на постоянен адрес /за физически лица/, било на търговско или дъщерно дружество, клон и пр. По-конкретно място на стопанска дейност и установеност за данъчни цели в една държава могат да са налице, ако едно лице /физическо или юридическо/ разполага с офис, работилница, склад и пр.

За да представлява това място обаче именно място на стопанска дейност по смисъла на СИДДО, то трябва да отговаря на три основни изисквания. На първо място то следва да е географски определено. Така например, ако едно строително предприятие е наето да изпълнява строителни и монтажни дейности на два строителни обекта, но в рамките на един жилищен квартал и за един и същи възложител, по силата на един договор, то тогава двата обекта биха могли да бъдат разглеждани като една географски определена точка - в съответния квартал в град Х. Втората предпоставка, за да е налице място на стопанска дейност по смисъла на СИДДО, е, от географски определената точка да се извършва именно основната икономическа дейност на лицето. Тук не се визира определения от него предмет на дейност, а конкретната работа, която извършва срещу възнаграждение. Следователно отпадат всякакви дейности със спомагателен и подготвителен характер, освен ако не са пряко свързани и не се трансформират в основна дейност на лицето. Третото условие за възникване на място на стопанска дейност е неговото съществуване за определен период от време. При извършване на услуги обикновено се приема, че място на стопанска дейност възниква, ако услугите се изпълняват за период от 6 месеца в един 12-месечен период. Т.е. ако наемете офис в дадена държава за изпълняване на един проект за срок от 2 месеца, няма да е налице място на стопанска дейност и Вие няма да сте установени за данъчни цели там. Ако обаче след 7 месеца ползвате същия офис, за да продължите работите по проекта за още 5 месеца, такова място вече ще е налице.

Защо е важно определянето на местно лице и евентуалното наличие на място на стопанска дейност? Според общата разпоредба на чл. 7, ал. 1 от Модела на СИДДО “печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат с данък само в тази държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща държава чрез място на стопанска дейност, разположено там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите на предприятието, причислими към това място на стопанска дейност могат да се облагат в другата държава (…)”. Следователно, дори по принцип доходите на едно лице да са облагаеми в държавата, където то е учредено, регистрирано и пр., доходите, реализирани чрез място на стопанска дейност са облагаеми в държавата, където се намира това място.

Последицата е, че при наличие на място на стопанска дейност доходът, реализиран чрез него, ще е облагаем извън страната на обичайното данъчно облагане на лицето, което го е реализирал. Обратното, за да не се обложи доходът на мястото, където е реализиран, т.е. за да не намери приложение вътрешното законодателство в страната, в която се извършва дейността извън мястото на постоянно установяване на лицето, то ще трябва да докаже, че не разполага с място на стопанска дейност там, позовавайки се на гореспоменатите три критерия. Конкретните предпоставки ще бъдат предмет на проверка от компетентните органи в съответната страна, които ще преценят приложима ли е към случая СИДДО и какво следва от нея.

Важно е да се знае, че СИДДО съдържа разпоредби за различни видове доходи - от дивиденти и лихви през авторски и лицензионни възнаграждения до трудови възнаграждения и др. Този материал разяснява само някои основни понятия във връзка с избягване на двойното данъчно облагане. За конкретните видове доходи и данъци следва да се разглеждат съответните спогодби между участващите държави по даден казус. Наред с това всяко законодателство съдържа различни разпоредби относно реда за прилагане на СИДДО. Ето защо при намерение за трансгранична дейност се препоръчва предварителната й проверка от гледна точка на международното облагане и конкретните мерки, които да се предприемат за своевременно и правилно данъчно облагане на доходите от нея.