Що е то uber и има ли почва у нас? (кратка версия)

От Ралица Махони

Спорни ли са решението на КЗК и определенията на ВАС с оглед дейността на Юбер в България?

Статията се прочита за
думи

Като потребител и фен на приложението uber след прочитане на заглавия в електронните медии от типа на Съдът потвърди глобите за Uber по повод определението на ВАС от 23.09.2015г., проучих въпроса и излагам по-долу накратко фактите по случая и правната ми преценка по тях.

Хронология на събитията

На 12.12.2014г. (едва три дни след официалния старт на uber в България) Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е сезирана от Столична община, със сигнал за евентуално извършване на нелоялна конкуренция с въвеждане на услугата UberX. Становището на общината е, че поради липса на законово регламентираните регистрации за извършване на превоз на пътници в България, предлаганата чрез uber услуга не е достатъчно сигурна.

КЗК решава, че са налице съмнения за наличие на евентуално извършени нарушения по Глава VII от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) - "Забрана за нелоялна конкуренция” и на 08.04.2015г. образува производство за установяване на евентуално нарушение от страна на дружествата, опериращи приложението uber - холандските Юбер Б.В. (Юбер) и Разиер Опърейшънс Б.В. (Разиер).

С решение от 30.06.2015г. КЗК установява, че Юбер и Разиер са извършили нарушение по смисъла на чл. 29 ЗЗК, а именно са действали в противоречие с добросъвестната търговска практика. Постановено е незабавно прекратяване на дейността с цел спиране на неправомерното поведение на двете дружества. Със същото решение на Юбер и Разиер са наложени имуществени санкции в размер на по 100 000 лв., половината от които е поради твърдението за неоказване на съдействие в хода на производството от страна на ответните дружества.

На 24.07.2015г. Юбер и Разиер са подали частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение на решението на КЗК. Тук е важно да се отбележи, че това не е обжалване по същество на решение - дали то е законосъобразно от гледна точка на установените нарушения на ЗЗК. Жалбата е отхвърлена от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с определение от 29.07.2015г. Това определение е обжалвано от Юбер и Разиер пред 5-членен състав на ВАС, който се е произнесъл с определението от 23.09.2015г., споменато в началото на този текст. С определението ВАС потвърждават определението на 3-членния състав и с това разпореждането за незабавно изпълнение на решението на КЗК.

По същество решение по жалбата на Юбер и Разиер срещу законосъобразността на решението на КЗК все още липсва. Т.е., ако ВАС все пак установи, че Юбер и Разиер не са осъществявали нелоялна конкуренция, решението на КЗК ще бъде отменено и приложението uber отново ще може да бъде използвано в България.

Аргументите на Юбер

Юбер и Разиер се обединяват около становището, че предоставяните от тях услуги не представляват таксиметров превоз на пътници.

На първо място сочат, че услугата UberX въобще не е превозна услуга, а технологична услуга на информационното общество, която може да се опише най-общо като предоставяне на достъп на ползвателите на услугата до специално разработена интернет базирана платформа под формата на мобилно приложение, улесняващо потребителите в тяхното взаимодействие.

Твърдят още, че като доставчици на услугата UberX не извършват обществен превоз по смисъла на ЗАвтП. Те нито превозват пътници, нито притежават превозни средства. Наред с това не получават възнаграждение за превоз на пътници. Напротив, ползвателите на услугата UberX извършват плащания помежду си, а Юбер само улеснява това плащане чрез трето лице - компания, оперираща с картови разплащания.

Ето защо Юбер и Разиер аргументират, че могат да извършват само конкурентна спрямо спомагащите споделени пътувания платформи като vednaposoka.com, spodeleno-patuvane.com, ahacar.com и др. дейност, но не и да са конкурентни на таксиметровите компании и превозвачи.

Мотивите на КЗК

По същество КЗК съпоставя дейността на Юбер и Разиер от една страна с цитираните от самите ответници платформи за споделени пътувания, от друга - с тази на таксиметровите компании. За целта в хода на производството е събрана информация от ИА Автомобилна администрация, Таксистарс ООД, Аха Кар ООД, ТаксиМи ООД, Zaednonapat, ka4i.me и sednakola.com. Въз основа на получените становища, КЗК приема, че:

Юбер и Разиер не предоставят платформа за споделено пътуване, тъй като липсва безвъзмездност на услугата UberX.

Освен това, за разлика от uber, платформите за споделено пътуване не поставят особени изисквания и критерии към ползвателите-шофьори и към превозните средства, с които се предлага да бъде осъществено пътуването.

При сравнение на UberX с българските приложения TaxiMe и Taxistars се установява, че основната разлика между тях се състои в това, че българските посреднически компании поставят изисквания към шофьорите, регистрирани при тях, да бъдат лицензирани таксиметрови водачи. Чрез липсата на подобно утежняващо условие се разширява кръгът на потенциалните ползватели-шофьори на мобилното приложение Uber и се спестяват се средствата на кандидатите за водачи.

Таксиметровият превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут (чл. 2 от Наредба № 34/1999 г. изисквания за извършване на таксиметров превоз на пътници (“Наредбата”). Ето защо КЗК приема, че от тази гледна точка действително чрез uber се предоставя таксиметров превоз, доколкото се извършва транспортиране на пътници с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут. Такова е и становището на ИА Автомобилна администрация.

Заключението на КЗК е, че като не поставят изисквания към шофьорите да отговарят на нормативните изисквания към такриметровите превозвачи, Юбер и Разиер нарушават добросъвестната търговска практика поради противоречие с нормативно установените правила.

Мотивите на ВАС

Тричленният състав на ВАС се ограничава в разглеждане на предпоставките и допустимостта на разпореждането за незабавно изпълнение на административен акт. По същество не обсъжда визираните от КЗК нарушения на правилата за лоялна конкуренция. Юбер и Разиер използват това обстоятелство, за да обжалват съдебното определение с мотива, че не са разгледани доводите им срещу законосъобразността на решението на КЗК.

Петчленният състав на ВАС обаче потвърждава, че предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона за такъв тип решения на КЗК. Разпореждането може да бъде отменено само, ако предварителното изпълнение би могло да причини значителна или трудно поправима вреда. Такава Юбер и Разиер не са могли да докажат.

Правно положение

Както стана ясно от казаното до тук, ВАС все още не се е произнесъл по същество по законосъобразността на решението на КЗК, т.е. дали с приложението uber се нарушават установени нормативни правила и това представлява нелоялна конкуренция.

Относно допуснатото предварително изпълнение е факт, че то е законосъобразно, тъй като съгласно чл. 66 ЗЗК решенията на КЗК, с които се постановява прекратяване на нарушение, включително чрез налагане на поведенчески мерки за възстановяване на конкуренцията, подлежат на незабавно изпълнение. В случая няма значение, дали нарушение наистина е налице или по-късно съдът ще установи, че такова липсва. Също така Юбер и Разиер не са подбрали подходящи доводи за отмяна на разпореждането поради опасност от настъпване на съществена и непоправима вреда.

Следователно до тук в действията и определенията на ВАС няма нищо спорно.

По-интересен остава въпросът по същество - е или не е UberX таксиметрова услуга, нарушават ли Юбер и Разиер правилата за лоялна конкуренция и предоставят ли всъщност само технически услуги по посредничество за споделено пътуване?

Споделено пътуване

Колкото и да ми се иска, не мога да твърдя, че UberX представлява услуга за споделено пътуване. Използвалите и двата вида услуга отлично разпознават разликата. Докато при споделеното пътуване се касае за използване на еднократна възможност за подялба на разходи за едно пътуване (на принципа “В петък пътувам до морето от София и имам 3 свободни места” или “Някой ще пътува ли от Видин до Перник в сряда сутринта”), при UberX шофьорите целенасочено идват на посочен от пътниците адрес, закарват ги до желаната крайна точка и поемат следващ курс, предложен от приложението.

Таксиметров превоз на пътници

С оглед изложеното по-горе, не считам, че определеното от Юбер заплащане е белегът, по който UberX се доближава най-много до таксиметровата услуга. По-скоро критерият “заявен от пътника маршрут” е най-тясната връзка между UberX и таксиметровия превоз по дефиниция. Съответно това представлява и най-съществената отлика от споделеното пътуване. Така погледнато UberX много наподобява таксиметров превоз.

Прави ли това решението на КЗК правилно?

След като е налице таксиметрова (или максимално сходна на нея) услуга, която се извършва без регламентираните разрешения, регистрации и оборудване на автомобилите, то налице е нарушение на ЗАвтП и Наредбата. Кой обаче следва да носи отговорност за нерегламентираните превози.

При използване и предоставяне на услуги чрез uber налице са три договорни правоотношения: (1) между Юбер и потребителите - пътници; (2) между Разиер и потребителите - шофьори; (3) между потребител-шофьор и потребител-пътник.

КЗК мотивира санкционирането на Юбер и Разиер с това, че те са организатори на нерегламентирани таксиметрови превози. Погледнато общо, това наистина изглежда така.

Ако се придържаме обаче към легалната дефиниция, за да е налице таксиметрова услуга, превозът трябва да е извършен срещу заплащане. Следователно налице трябва да са насрещни престации (задължения) - заплащане срещу превоз и обратното. Заплащане за превоза не получава нито Юбер, нито Разиер. Единственото плащане, получаванo от страна на uber e за предоставената посредническа платформа, т.е. за посредническата услуга, а не за организиран превоз.

Следователно в нарушение на нормативните правила (част от дефиницията за нелоялна конкуренция поради противоречие с добрата търговска практика) могат да са единствено самите шофьори. С това не липсват мотиви, на база на които ВАС да отмени решението на КЗК по същество.