Трудова заетост на граждани на трети държави в България

От Ралица Махони

Част I: Упражняване на трудова дейност въз основа на “Единно разрешение за пребиваване и работа”

Статията се прочита за
думи

Трудовата мобилност на всички граждани на страни членки на ЕС е гарантирана за територията на целия Съюз. За разлика от това, достъпът до пазара на труда от граждани на трети държави се осъществява при строго определени условия според конкретните обстоятелства. На основните случаи за предоставяне на такъв достъп ще бъде посветена поредица от публикации. Първата от тях касае получаването на т. нар. “Единно разрешение за пребиваване и работа” от гражданин на трета държава.

Условия за получаване на Единно разрешение за пребиваване и работа

Единното разрешение за пребиваване и работа (по-долу ЕРПР) се нарича така, тъй като се издава въз основа на съответна европейска директива (Директива 2011/98/ЕС относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка). Тази директива определя единна процедура за издаване на разрешение за пребиваване и работа за всички страни членки на ЕС.

Трябва да се подчертае, че ЕРПР се издава като единно разрешение, но не дава право за пребиваване и работа на притежателя му на територията на целия ЕС. То важи само за територията на държавата членка, която го е издала.

Първото условие за издаване на ЕРПР е чужденецът да притежава или виза вид D за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца (тя се издава именно с цел получаване на разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в България и дава право само за влизане и пребиваване в страната до 180 дни, но не и за работа по време на този престой); или вече да пребивава законно в страната на друго основание. Както за първоначално заявяване, така и за последващо кандидатстване за ЕРПР не се изисква чужденецът да се намира извън страната.

Компетентен орган за издаване на ЕРПР е дирекция Миграция на МВР. Заявлението може да бъде подадено както в дирекция “Миграция”, така и във всеки отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на МВР в цялата страна. Възможностите за заявяване са две:

 • или от работодателя на чужденеца, за когото се заявява ЕРПР;
 • или лично от лицето, кандидатстващо за ЕРПР, ако вече притежава разрешение за продължително пребиваване, ако остават не по-малко от два месеца от изтичане на разрешението за пребиваване.

И в двата случая заявлението се подписва от работодателя.

Заявлението се подава по образец и към него се прилагат:

 • копие на паспорт или на страниците със снимката и личните данни от друг документ за самоличност на чужденеца;
 • свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване;
 • доказателства за осигурено жилище (например договор за наем);
 • обосновка на искането. Обосновката е насочена към посочване на причините за разрешаване на достъп до пазара на труда за чужденец. В нея работодателят трябва да посочи фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на чужденец – гражданин на трета държава за работник, както и да мотивира отказа си за наемане на български граждани или чужденци с приравнени на техните права (например гражданин на страна членка на ЕС). Към обосновката трябва да бъдат приложени и копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и интернет, изискванията в които да отговарят на изискванията за заеманата от чужденеца длъжност;
 • документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чужденеца, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, посочени от работодателя при обявяване на свободното работно място. Професионалните умения и опит на чужденеца се удостоверяват с документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж за заеманата длъжност;
Представените документи за образование, квалификация и професионален опит трябва да докажат, че гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за заемане на съответната длъжност.
 • справка-декларация за наетите по трудово правоотношение чужденци, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване, подписана от работодателя. Справката съдържа информация към момента на подаване на заявлението. Ако няма наети граждани на трети държави, това обстоятелство се декларира от работодателя в свободен текст;
 • справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани и чужденци с приравнени на техните права – през предходните 12 месеца (по месеци), подписана от работодателя;
Последно изброените справки-декларации са необходими, тъй като в България достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, когато общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малки и средни предприятия – 35 на сто.
 • декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
Тази декларация е необходима поради наличието на нормативно изискване, предлаганите на чужденците условия на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.
 • заверено от работодателя копие на сключен срочен трудов договор за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – чужденец, както и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от трудовия договор;
В трудовия договор следва да са определени задълженията на страните относно разходите за жилище, за медицинско лечение, за застраховки, за транспорт от и до държавата, където е обичайното местоживеене на работника - гражданин на трета държава.
 • документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии. Документът се изисква само, ако длъжността попада в Списъка на регулираните професии. Списъкът на регулираните професии е публикуван тук;
 • ако на чужденеца вече е било разрешено продължително пребиваване, към заявлението трябва да се приложи и копие от полицата за сключена задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване;
 • други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност. Така например, когато за упражняването на професията и дейността се изисква призната от български орган правоспособност, издадено разрешение или лиценз, към заявлението се прилагат съответните разрешение, лиценз, удостоверение и др.

Процедура

След входиране/ получаване на заявлението от Дирекция “Миграция” се извършва проверка на постъпилите документи, като при липса на документ или при необходимост от представяне на допълнителни документи заявителят се уведомява по електронен път заявителя за тези обстоятелства. Срокът за отстраняване на нередовности по заявлението е седемдневен и при неспазването му производството по издаване на ЕРПР се прекратява.

Ако заявлението и приложенията към него са редовни, Дирекция "Миграция" изпраща (по електронен път) заявлението с приложенията към него за становище на:

 • Агенцията по заетостта в 14-дневен срок от подаване на заявлението;
 • Държавна агенция "Национална сигурност”.

ДАНС представя становище за издаване на разрешение за пребиваване в срок до 14 дни, когато лицето е на територията на страната, а ако чужденецът тепърва ще кандидатства за виза тип D - в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза.

Срокът за предоставяне на писмено становище относно наличието или липсата на основание за предоставяне на достъп до пазара на труда от Агенция по заетостта е до 15 дни от постъпването на преписката. За издаването му Агенцията по заетостта събира по служебен път информация относно:

 • търговската и други регистрации на работодателя;
 • категорията предприятие на работодателя (микро, малко, средно, голямо);
 • наличие на публични задължения на работодателя;
 • влезли в сила наказателни постановления за нарушения във връзка с трудова заетост на чужденци.

При нередовности в документите или при необходимост от предоставяне на допълнителни документи от заявителя, Агенцията по заетостта уведомява дирекция "Миграция" и 15-дневният срок за предоставяне на становище спира да тече до получаване на документите или до отстраняване на нередовностите. В тези случаи Дирекция "Миграция" отново уведомява по електронен път заявителя за необходимостта от предоставяне на допълнителни документи или от отстраняване на нередовности в седемдневен срок. Ако този срок не бъде спазен, производството по издаване на ЕРПР се прекратява.

При положителни становища от Агенция по заетостта и ДАНС работодателят се уведомява по електронен път в тридневен срок за наличието на основания за предоставяне на достъп до пазара на труда на чужденеца. В случай че чужденецът се намира извън България, той разполага с 20 дни от изпращане на съобщението до работодателя за заявяване на виза вид “D”. В срок от 14 дни от влизане на територията на България с такава виза, чужденецът трябва да се яви лично в дирекция "Миграция" или в някой отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на МВР и да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза, както и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България за целия срок на пребиваване (ако не е осигурен по Закона за здравното осигуряване). При неспазване на тези срокове производството по издаване на ЕРПР се прекратява.

Когато цялата процедура бъде изпълнена точно и в предвидените за това срокове, директорът на дирекция "Миграция" издава разрешение за продължително пребиваване и работа тип ЕРПР.

Разрешението по се издава за срок от три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

По принцип цялата процедура би следвало да приключи в 2-месечен срок от инициирането й, като по изключение (при т. нар. фактическа и правна сложност) този срок може да бъде продължен с до два месеца.

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденеца, работодателят трябва да уведоми компетентната териториална дирекция на ИА „Главна инспекция по труда”, която от своя страна осъществява последващ контрол във връзка с трудовата заетост на чужденеца на територията на Република България (включително чрез посещаване на работното място на чужденеца и изискване на документи от него и работодателя му).

Mahony’s Law Studio може да Ви съдейства в процеса по издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа, както и по други въпроси, свързани с трудова заетост на чужденци в Република България.

Тази публикация е достъпна и на немски език тук.