Модернизация на правилата за защита на потребителите

От Ралица Махони

Нови задължения за търговците и санкции при нарушаването им

Статията се прочита за
думи

До 28.11.2021г. в българското законодателство трябва да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Съюза (Директива 2019/2161). По този повод на сайта на икономическото министерство е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, с който можете да се запознаете тук.

Видно от наименованието на директивата, промените са в следните 4 насоки:

Неравноправни клаузи в договори с потребители

Действащото законодателство предвижда, че неравноправните клаузи в потребителските договори са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално. С това забранено е използването на недобросъвестни уговорки във вреда на потребителите, особено ако са предвидени в общи условия. С цел ефективно прилагане на забраната за използване на неравноправни договорни клаузи се предвижда въвеждането на санкции, наказващи търговците на база набор от параметри, като естество, тежест, мащаб на нарушението; предишни нарушения и санкции; предприети от търговеца мерки за отраняване или смекчаване на щетите и пр.

Според изискването на Директива 2019/2161, спазено и в публикувания от икономическото министерство законопроект, глобите трябва да могат да достигат 4 % от оборота на търговеца, или 2 млн. евро, когато не е налична информация за оборота на търговеца.

Все пак е важно да се отбележи, че такива глоби се налагат само при наличие на „широко разпространено нарушение“ или „широко разпространено нарушение със съюзно измерение“, т.е. най-общо нарушение, което уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в поне още две държави членки на ЕС, различни от държавата членка, в която е установен нарушителят.

Обозначаване на цените на стоки, предлагани на потребители

И сега действащата нормативна уредба въвежда строги правила относно обозначаване цените на всички продукти, предлагани от търговците на потребителите. Предвид масово прилаганите търговски практики за обявяване на промоции, разпродажби и пр. нововъведенията засягат обозначаване на намаленията на цените.

Конкретизира се, че предишната цена, посочена като намалена, трябва да бъде най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време, не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената.

За стоки, чието качество подлежи на бързо разваляне, или които имат кратък срок на годност, или които се предлагат на пазара за период по-кратък от 30 дни, срокът е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената.

Широко разпространеното нарушение на основните изисквания относно обозначаване на цените на потребителските стоки след влизане в сила на промените отново може да бъде санкционирано с глоби в размер на между 0,5% и 4% от оборота на търговеца или да възлизат на 200 000 до 3 920 000 лв. при липса на информация за оборота.

Нелоялни търговски практики

Законът за защита на потребителите (ЗЗП) определя забранените като нелоялни търговски практики. Нововъведенията в това отношение целят повишаване нивото на защита на потребителите, включително чрез модернизиране, като се отчита развитието на пазара и конкретно в областта на информационните технологии.

Нелоялните търговски практики се разделят на две основни категории - заблуждаващи (чрез заблуждаващи действия или подвеждащи бездействия) и агресивни. За ограничаване на заблуждаващите търговски практики Директива 2019/2161 въвежда следните допълнителни ограничения и задължения:

  • като заблуждаваща търговска практика се определя и предлагане на стоки в различни страни членки като идентични, ако в действителност техните състав или характеристики са различни (т. нар. “стоки с двойно качество“). Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЗП предвижда изключения, при наличието на които все пак предлагане на стоки с различни характеристики е допустимо, като например изисквания на националното законодателство или наличието или сезонния характер на суровините, необходими за производство на стоката. Също така, не се засяга правото на търговците да предлагат стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните географски пазари;

  • за ограничаване на заблуждаващи търговски практики с подвеждащи бездействия търговците са задължени да предоставят определена информация за характеристиките на стоките. Това задължение ще бъде допълнено с изисквания, насочени към онлайн търговците, (1) да предоставят информация относно основните параметри, определящи класирането на продуктите, предоставено на потребителя в отговор на тяхно търсене (това означава включително, по какъв начин при посочване на дума за търсене даден онлайн магазин определя подредбата на резултатите), както и (2) когато търговец предоставя достъп до потребителски отзиви за продукт, той вече ще е длъжен да предоставя и информация за начина на извършване на проверка за автентичността на потребителските отзиви. Планираните промени в ЗЗП допълват това задължение с изискването за предоставяне на информация за начина на обработване на потребителските отзиви чрез посочване дали са публикувани всички отзиви, дали са положителни или отрицателни, дали са били обект на спонсорство или са повлияни от договорно отношение с търговец.

Действащите в момента т. нар. черни списъци на нелоялни търговски практики (забранени при всички обстоятелства) ще бъдат допълнени със следните забрани:

  • да се предоставят резултати от търсене в отговор на онлайн заявка за търсене от потребител без ясно оповестяване на платена реклама или плащане специално с цел постигане на по-предно класиране на продуктите сред резултатите от търсенето;
  • да се препродават на потребители билети за прояви, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирани средства за заобикаляне на всяко наложено ограничение на броя на билетите, които дадено лице може да закупи, или на всички други приложими правила за закупуване на билети;
  • да се посочва, че отзивите за даден продукт са представени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да са предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите наистина са направени от такива потребители;
  • да се предоставят фалшиви потребителски отзиви или препоръки, включително да се упълномощава друго лице да представи такива отзиви, или невярно да се представят потребителски отзиви или социални препоръки, с цел да се рекламират продукти.
При установяване прилагането на нелоялна търговска практика потребителите ще имат възможност, освен, както досега, да развалят договор, сключен в резултат на използвана такава практика, както и при определени обстоятелства да получат обезщетение за претърпени вреди, но и да искат намаляване на цената.

Освен това, използването на нелоялни търговски практики, когато представлява широко разпространено нарушение (със съюзно намерение), също в бъдеще може да бъде санкционирано с глоба в размер на между 0,5% и 4% от оборота на търговеца или да възлизат на 200 000 до 3 920 000 лв. при липса на информация за оборота.

Модернизиране на потребителските права

Най-обемни са промените по отношение на хармонизиране на правата на потребителите в целия ЕС, включително в областта на онлайн търговията. Голяма част от тях са насочени към т. нар. онлайн пазари (например Amazon, eBay, AliExpress), онлайн услугите на социалните медии и сайтовете за сравнение (като booking.com, pazaruvaj.com, skyscanner.net).

Онлайн пазарите, т.е. платформите, които дават възможност на техните ползватели да предлагат и продават чрез тях свои стоки и да предлагат услуги, вече ще трябва да предоставят информация за качеството на външния доставчик - дали той е търговец или не. В случай че външният доставчик не е търговец, онлайн пазарът трябва да информира потребителите си, че за сключените с този доставчик договори не се прилагат правилата за защита на потребителите, предвидени в ЗЗП и гарантирани от правото на ЕС (например правото на отказ). Информация трябва да се предоставя и относно разпределение между доставчика на онлайн пазара и доставчика на стоката/ услугата на задълженията относно изпълнение на потребителския договор.

Към онлайн пазарите и всички сайтове, предлагащи или сравняващи стоки/услуги или оферти от различни доставчици, е насочено изискването за оповестяване на основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна тежест в сравнение с други параметри.

Това означва, включително, че ако даден резултат от търсене е класиран на челна позиция поради заплащане за това от доставчика на стоката/ услугата, показана в резултата, то този факт трябва да бъде обявен и то в специален раздел на платформата/ сайта, “до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията”.

Друг важен момент от нововъведенията е свързн с т. нар. персонализиране на цените (включително въз основа на автоматизирано вземане на решения). Такова персонализиране е налице, когато продавач/доставчик на услуги може да определи различни цени за различни клиенти (например на база географското им местоположение). Това представлява форма на ценова дискриминация.

Ето защо търговците ще бъдат задължени да информират потребителите дали приложимата за тях цена е персонализирана въз основа на автоматизирано вземане на решения.

Не по-маловажни са измененията във връзка с правото на отказ от договорите от разстояние и упражняването му. Наред с промени в образеца на формуляр, който трябва да се предоставя на потребителите при сключване на договора, вече изрично се уреждат и последиците от упражняване на правото на отказ от договори за онлайн цифрово съдържание (например абонамент за достъп до съдържание на уебсайт).

Вече ще бъде изрично уредено, че при упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителя, търговецът може да възпрепятства всяко по-нататъшно използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя.

От своя страна потребителят следва да се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и предоставянето им на трети лица, след като е упражнил правото си на отказ от договора.

За нарушение на разпоредбите, насочени към модернизиране на потребителските права, например на изброените по-горе задължения за предоставяне на информация, отново според мащаба на нарушението ще могат да се налагат глоби в размер на между 0,5% и 4% от оборота на търговеца или да възлизат на 200 000 до 3 920 000 лв. при липса на информация за оборота.

Новите правила трябва да се прилагат от 28. май 2022 г.