Извънсъдебно решаване на спорове

От Ралица Махони

Някои извънпроцесуални възможности за защита на правата ни

Статията се прочита за
думи

На всеки може да се случи да изпадне в спор по сключен договор. Дали ще е с мобилен оператор във връзка с телефонна сметка, дали ще е с доставчик, забавил плащането, или пък с неизправен наемател - общото във всички случаи е, че искаме краткосрочно решаване на проблема, при това и без много разходи.

С натискане на бутона ще получите бързо съдействие за

решаване на правни спорове

От една страна, известен тъжен факт е не особено високата ефективност на съдебната система у нас. Освен това, дори все пак да се сдобиете с изпълнителен лист, това за съжаление също не гарантира изпълнение на задълженията към Вас - дали заради неоткриваемост на длъжника, дали заради лошото му имуществено състояние или заради укриване на налично имущество.

От друга страна, невинаги най-важно е правото да възтържествува, а за предпочитане е да се запазят търговските или личните отношения между контрагенти и партньори. А и често целта е да се избегне публичността около някои договорни отношения.

За да не се стига до подобни дилеми, човек трябва да си “напише домашното”. Това означава да проверите предварително бъдещия си договорен партньор.

Проучете партньорите си

Ако става въпрос за едноличен търговец, търговско дружество или клон на такова, то първата задължителна справка е във водения електронно търговски регистър. Там публична е информацията за годишните финансови отчети на предприятията. Освен това така може да се уверите, че зад фирмата на Вашия партньор действително стоят хората, които са Ви представени.

Тъй като във финансовите си отчети предприятията обикновено се стремят да се представят във възможно най-добра светлина, ако планирате сериозна сделка с нов, непроверен досега партньор, препоръчително е да се направи и справка за вписани особени залози върху негово движимо имущество или вземания. Това става чрез подаване на заявление по образец в регистърните служби в София и страната, които отговарят за воденето и поддържането на Централния регистър на особените залози. Срещу заплащане на минимална такса (10,00 лв. за устна справка)ще узнаете дали по партидата на дадено лице са вписани обстоятелства в качеството му на залогодател, купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, спрямо което е наложен запор, лице, за което е открито производство по несъстоятелност и лице, обявено в несъстоятелност.

Имущественото състояние при по-сериозни и сделки с недвижими имоти може да се прецени и по притежаваните от контрагентите Ви недвижими имоти и сделките с тях - какви и колко имоти са вписани по партидата на партньора Ви, дали се използват за развиване на дейност или са обременяване с цел гарантиране на задължения към трети лица (вкл. банки във връзка с кредитиране на дейността), вписвани ли са възбрани като обезпечителни или изпълнителни мерки и т.н. Агенция по вписванията предоставя онлайн-достъп и до имотния регистър, така че (за всички сделки след 1992г.) справка може да се извърши срещу само 1 лв. за всички вписвания в една Служба по вписванията, като за целта може да се регистрирате Вие или да използвате вече регистриран профил на адвокат, нотариус или което и да е друго лице.

Не на последно място във връзка със събираемостта на вземанията Ви от Ваш от контрагент е важно да знаете, дали той е изряден длъжник. Това може да стане чрез заявяване по електронен път или при всеки един частен съдебен изпълнител срещу такса от 12,00 лв. на справка от Централния регистър на длъжниците, воден от Камарата на частните съдебни изпълнители. Независимо как се заявява, удостоверението може да се получи само на място от частен съдебен изпълнител. Освен това документът включва единствено информацията за висящите, т.е. неприключили към датата на справката, изпълнителни дела. Дори обаче да е имал предходни изпълнителни дела даден длъжник, ако удостоверението не показва висящи дела, това все пак е положителен знак, че той си е платил и не е търпял висящо изпълнително дело срещу себе си.

Връчете нотариална покана

Ако вече е късно за горепосочените превантивни мерки или въпреки тях стигнете до спор за изпълнение на дадено задължение към Вас, има още една възможност, преди да се наложи образуване на съдебно дело, за да реализирате правата си. Става въпрос за нотариалната покана като изпитан метод за доброволно уреждане на неизправност в договорни (а и не само) отношения. Тя е подходящо средство не само в случай на забава с плащане на парично задължения, но и ако например сте пропуснали да определите точен падеж на задължението или е необходимо да дадете последен срок за изпълнение за неизпълнено задължение, преди да може да развалите даден договор. В такъв случай се налага длъжникът да бъде поканен да изпълни своята част от уговорката. Разбира се, покана може да му бъде отправена устно, по имейл или с писмо, изпратено по пощата.

Тук обаче е важно да се отбележи с какво връчената от нотариус покана се различава от отправените по всякакъв друг начин изявления. Нотариалната покана има обвъзраваща доказателствена сила за факта и датата на връчването. При нито един от другите методи за уведомяване не може да се докаже по безспорен начин, че именно изявление с точно определено съдържанието е достигнало на точно определена дата, от която започва да течет срок или на която възникват права и задължения за страните, до адресата. Това е така, тъй като с нотариалната покана нотариусът удостоверява самия факт на връчване. Това става чрез отбелязване върху поканата на датата на представяне, името на нотариуса и на лицето, представило поканата, датата и начина на връчване (лично или чрез друго лице, ако адресатът е отказал да получи поканата). Ако поканата е изпратена на актуален адрес на лицето (адрес на управление на търговец или на настоящия/ постоянния адрес на физическото лице), дори то да откаже да я получи, поканата важи като връчена, т.е. уведомлението е надлежно извършено с произтичащите от това законови последици.

Нотариалната покана е подходящо средство за отправяне на всякакви предупреждения, отговори, съобщения, включително когато е важно да поканите някой да преустанови дадени свои действия като част от фактическия състав на извършено нарушение на Ваши права и законни интереси.

В заключение следва да се има предвид, че връчването на нотариална покана не представлява задължение или предпоставка за образуване на съдебно дело. Невинаги на поканата се реагира подобаващо - може да последва отговор, който обаче да е база за водене на преговори по спорните въпроси, или пък никаква реакция. Обикновено обаче нотариалната покана има дисциплиниращ ефект и е индикатор, че не възнамерявате да се отказвате от преследване на правата си.