Първи стъпки за работодатели

От Ралица Махони

Какво трябва да направите преди да наемете служители по трудово правоотношение

Статията се прочита за
думи

Че с подписване на трудов договор е приключил процесът по назначаване на работници, е често срещана заблуда сред начинаещите работодатели. Ако досега не сте били страна по трудови правоотношения, се изисква предварителна подготовка, за да не бъдат нарушени някои императивни разпоредби от трудовото законодателство. Ето защо тук накратко ще изложа най-съществените първи стъпки за работодатели.

научете повече тук

Администриране на лични данни

Още с провеждане на интервюта с потенциални работници започва обработка на лични данни (например рожденна дата, имена, ЕГН и пр.). За да се осигури закрила на тази информация, в Закона за защита на личните данни е предвидено задължение за регистрация за целите на обработката им. Такова заявление трябва да бъде подадено в Комисия за защита на личните данни преди да започне обработката, т.е. още преди да се пристъпи към събиране на CV-та от потенциални служители.

Здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряването на такива условия е задължение на работодателя, за чието изпълнение за предвидени множество способи. От една страна работодателят трябва да сключи договор с регистрирана служба по трудова медицина или сам да създаде такава. Тя осъществява оценка на риска на работните места, извършва периодични прегледи на служителите и съдейства при изготвяне на работните графици (физиологични режими на труд и почивка).

Наред с това работодателите провеждат начален инструктаж на постъпващите на работа лица с цел да ги запознаят с основните правила и изисквания по безопасност и здраве и специфичните опасности и рискове за здравето на работниците.

Не на последно място, в някои нормативно определени случаи, за постъпване на работа служителите задължително трябва да преминат предварителен медицински преглед (включително за сметка на работодателя).

Трудова документация

Наред с документите за проведени инструктажи и извършена оценка на риска на работните места в предприятието, най-късно при назначването на първите служители в предприятието работодателят трябва да изготви редица писмени актове. Те имат за цел не само определяне на мерките за защита на личните данни и документиране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, но служат и за регулиране на работното време, почивките, ползване на отпуските, вътрешния трудов ред, както и организация на работната заплата - как тя се формира и променя във времето за различните длъжности в предприятието.

За изготвяне на задължителните трудови документи с натискане на бутона може да заявите

помощ за работодатели

Необходими документи за сключване на трудов договор

Преди да бъде подписан трудов договор, бъдещият служител следва да представи редица документи, сред които диплома и доказателство за трудов стаж (според изискването за съответната длъжност); документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; свидетелство за съдимост (в нормативно определените случаи), както и разрешение от инспекцията по труда, ако е непълнолетен.

Регистрация на трудов договор

Както вече стана ясно от една от предходните публикации, трудовият договор задължително се сключва в писмена форма. В тридневен срок от подписването му и преди постъпване на служителя на работа, той се регистрира в НАП. Копие от уведомлението до НАП, ведно с екземпляр от трудовия договор и длъжностната характеристика се връчват на служителя преди първия му работен ден.

Постъпване на служител на работа за първи път

A ако не само за Вас сключването на трудов договор е новост, а работникът също е начинаещ в трудовите правоотношения? Освен, че служителят трябва да е преминал медицински преглед, работодателят следва да има предвид, че на работника се полага платен годишен отпуск, едва след като придобие 8 месеца трудов стаж.

В 5-дневен срок от постъпване на служителя на работа, работодателят трябва да го снабди с трудова книжка, в която се отразяват всички обстоятелства, свързани със започване, продължителност и прекратяване на трудовото правоотношение.

Ако и Вие сте начинаещ работодател и имате нужда от съдействие и напътствие при първите Ви стъпки в тази роля, то

изпратете запитване