Надомна работа

От Ралица Махони

Основни правила и някои особености на трудовия договор за надомна работа

Статията се прочита за
думи

Макар трудовите договори за извършване на надомна работа да не са новост (уредени са в Кодекса на труда от 2011г.), оказва се, че много малко хора познават същността им. Това се използва от “по-хитрите” ни съграждани с измамни цели. Неотдавна за пореден път се натъкнах на материал относно подлъгани с обяви за надомна работа хора. В сайтовете за обяви за работа се съдържат множество оферти от подобен вид. В наш интерес е да можем да разпознаем, кога обявата е подвеждаща и кога можем да й се доверим.

Сключване на договор за надомна работа

Всички трудови договори в България се сключват в писмена форма преди постъпване на работа. Освен това те задължително се регистрират в Национална агенция за приходите (НАП). Срокът за регистрация възлиза на 3 дни от сключване на договора, като удведомлението за сключването трябва да е изпратено на НАП преди постъпване на служителя на работа. Това следва от разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, според която преди служителят да постъпи на работа, наред с екземпляр от трудовия договор и длъжносттаната характеристика, трябва да му бъде предоставено и копие от уведомлението до НАП.

Горните разпоредби се отнасят и за трудовите договрори със срок за изпитване. Това означава, че дори работодателят да иска да провери, дали изпълнявате съвестно задълженията си и сте годни за позицията, той трябва да Ви предложи сключване на трудов договор и да Ви докаже регистрирането му в НАП.

Следователно, ако не бъдете поканени за сключване на трудов договор, а преди това се изисква от Вас предприемане на действия, като например заплащане на депозит, за да Ви бъдат предоставени мостри, вероятно се касае за подвеждане.

Беше споменат и срокът за изпитване (“пробен” или “изпитателен” срок). Той е възможен при всички видове трудови договори по веднъж със същия работодател за същата позиция. Тоест изпитателен срок може да бъде уговорен и при трудовия договор за надомна работа. Единствената разлика спрямо трудовите договори, сключени веднага като окончателни, е, че трудовият договор с пробен срок може да бъде прекратен в рамките на изпитателния срок без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване.

Тоест това, че работодателят иска да Ви тества, не е причина да Ви третира по различен начин спрямо всички други работници.

Предмет на договора

Надoмна работа се нарича трудът, който работник полага извън работното място на работодателя - това може да е домът на работника, но и друго избрано от него място. Трудов договор за надомна работа може да се сключва както за изработване на продукция (по-често срещания случай), така и за изпълнение на услуги. Услугите, предмет на договора за надомна работа, не следва да се извършват чрез информационни технологии, тъй като това е типичният за договора за работа от разстояние случай. Договор за надомна работа обаче може да има за предмет например телефонно обслужване на клиенти. Друга основна отлика от договора за полагане на труд от разстояние е възможността за избор и уговорка между работник и работодател при сключване на договор за надомна работа, с чии консумативи и трудови пособия ще се извършва работата.

Задължения на работодателя

Както беше споменато и по-горе, задълженията на работодателя спрямо работещите от вкъщи служители не се различават от тези спрямо останалите му работници. Включително негово задължение остава осигуряването и гарантирането на здравословни и безопасни условия на труд. Затова работникът е длъжен да осигурява както на работодателя, така и на контролните органи, достъп до помещенията, където полага труда си. Наред с това, ако трудът действително се полага в дома на работника и той е част от етажна собственост, работата му не трябва да нарушава правилата на тази етажна собственост, включително във връзка с опазване на тишина, чистота и ред.

Гъвкаво работно време

Наред с удобството да се работи от дома, надомната работа предлага и друга гъвкавост в условията - тази, че работникът сам разпределя работното си време в рамките на уговорената му продължителност. Тоест началото, краят и почивките не се съобразяват с тези, важащи за останалите работници, заети при същия работодател.

Въпреки това нормативно определената максимална продължителност на работния ден (8 до максимум 12 часа дневно при сумирано отчитане на работното време) трябва да се спазва.

Как става отчитането на работното време, респективно на изработеното, страните по трудовия договор за надомна работа определят сами.