Данъчно облагане в Германия

От Ралица Махони

Данък МПС и облагане на (сделки с) недвижими имоти

Статията се прочита за
думи

В последната публикация от поредицата, посветена на основните видове данъци в Германия, представям принципите на облагане на недвижими имоти (и разпореждането с тях), както и на моторните превозни средства.

Данъци върху недвижимите имоти

Тук следва да се различава между данък при придобиване на недвижим имот (еднократен данък) и данък върху (собствеността на) недвижим имот (годишен данък).

 1. Данък при придобиване на недвижим имот
 2. С такъв се облага не само придобиване на собствеността, но и на претенцията за прехвърляне на собственост. Освен това обект на облагане съгласно немския Закон за данъка при придобиване на недвижими имоти са правото на строеж, собствеността върху сграда в чужд имот и някои особени вещни права на ползване.

  Задължени лица по правило са всички участници в сделката, като обаче те могат да се уговорят данъчното задължение да бъде прехвърлено на само една от страните.

  Данъчната ставка възлиза на 3,5%.

  База за изчисление на данъка по принцип е “насрещната престация”, т.е. при покупко-продажна - покупната цена, при публична продан - най-високата оферта, при oтчуждаване - платеното обезщетение и пр. Ако насрещна престация липсва или нейната стойност не може да бъде определена, данъчната основа се определя според пазарната стойност по реда на немския Закон за оценяването (Bewertungsgesetz).

  От облагане с данък при придобиване на недвижими имоти са освободени включително:
  • придобиване на недвижим имот, чиято стойност (база за изчисляване на данъка) не надвишава 2 500 евро;
  • придобиването по дарение или по наследство на недвижими имоти;
  • придобиването на недвижим имот от сънаследници при делба на наследство;
  • придобиването на недвижим имот от съпруга на отчуждителя;
  • придобиване на недвижим имот от бивш съпруг в рамките на разделяне на имуществото при развод;
  • придобиване на недвижим имот от роднина по права линия.
 3. Данък върху недвижимите имоти
 4. На облагане с годишен данък върху недвижими имоти подлежат поземлените имоти, изградените върху тях сгради и трайно свързаните със земната повърхност съоръжения и постройки, правото на строеж и етажната собственост (собственост върху самостоятелни обекти и идеални части в жилищни сгради). Освен това данъкът се прилага и за предприятия на земеделието и лесничейството, като обект на облагане са всички дълготрайни активи - не само поземлените имоти и сградите върху тях, но и съоръжения и продължителната наличност от трудови пособия, които са необходими за поддържане на съответното предприятие. Към облаганото по този начин имушество не спадат обаче вземания, задължения и животни.

  За изчисляване на данъка са необходими три стъпки:
  1. изходна точка е т. нар. изчилителна сума, която за земеделски и лесничейски предприятия възлиза на 6 промила, а за поземлени имоти 3,5 промила, като изчислителната сума за едно- и двуфаилни жилищни сгради важат особени правила за определяне на изчислителната сума;
  2. база за ичисление на данъка са т. нар. единични стойности, които се определят по реда на немския Закон за оценяването за срок от 6 години към началото на календарната година (1ви януари);
  3. данъчната ставка (в проценти) се определя от общините, на чиято територия се намира обектът на облагане с решение, което се взема до 30ти юни на една календарна година и важи за текущата година.

  Т.е. данъкът върху недвижимите имоти се ичислява, като единичната стойност се умножи с изчислителната сума (3,5 или 6 промила) и с определената от общината ставка, която в пъти надвишава 100%. Например в Мюнхен ставката, както за недвижими имоти, така и за земеделски и лесничейски предприятия, от 2010г. възлиза на 535%.

  Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на четири вноски съответно до 15. февруари, 15. май, 15. август и 15. ноември за годината, за която се отнася.

  При нисък размер на данъчното задължение компетентната община може да определи то да бъде погасено на 1 или 2 годишни вноски.

  До получаване на данъчен акт с актуализиран размер на данъка, данъчно задълженото лице следва да извършва авансови вноски в размера и в сроковете, определени в последния изпратен акт.

  Задължено лице е този, на когото се причислява (т.е. обикновено принадлежи) имотът/ предприятието към момента на оределяне на данъчното задължение (1ви януари на календарната година). При прехвърляне на собственост или друго вещно право върху имот/ предприятия в течение на годината, прехвърлител и приобретател носят солидарна отговорност за данъчното задължение от началото на годината. Солидарна отговорност има също при съсобственост на недвижим имот. Освен това общините имат право да удовлетворят вземанията си за данъци върху недвижими имоти от самите имоти.

  От данък върху недвижимите имоти са освободени включително:

  • юридическите лица на публичното право;
  • използваните от религиозни организации имоти;
  • използваните от федералните железници за административни цели имоти;
  • използваните за общественополезни цели имоти на юридически лица на публичното право, както и от частноправни юридиески лица, неперсонифицирани дружества и имущества.

  Освен това по искане на данъчно задълженото лице компетентната данъчна служба може да опрости данъчно задължение след изтичане на календарната година, за която то е било установено. Основание за опрощаване има например за:

  • имоти с културна, историчекса, научна или природозащитна стойност, както и за
  • публични зелени съоръжения, спортни и детски площадки,

  ако и в двата случая разходите за поддръжката им надвишават приходите през съответната година.

  Данъкът може да бъде опростен, ако приходите от предприятие или имот са намалели с повече от 50%, без данъчно задълженото лице да е отговорно за това. В този случай опрощаването е в размер на 25%, а при пълно отпадане на приходите - 50%.

Данък върху моторните превозни средства

На облагане с този данък подлежи всяко държане на МПС, което е допуснато за движение в Германия или е регистрирано в друга страна, ако се намира в Германия.

Освободено от облагане с данък МПС е държането включително на:

 • чуждестранни автомобили, които се намират в страната за срок до една година, доколкото автомобилът не служи за възмезден превоз на пътници или стоки или за автомобилите не бъде установено постоянно място на престой в страната;
 • чуждестранни автомобили, които са влезли на територията на страната за целите на тяхното подобряване;
 • чуждестранни автомобили, които използват обществени пътища за придвижване между две други държави и в Германия преминават само кратки отстояния;
 • служебни автомобили на публични институции на други страни, които се намират само временно в Германия по повод служебни пътувания.
Еднократно се освобождават от данък и електромобили за срок от 5 години, считано от първата им регистрация, в периода от 01.01.2016 до 31.12.2020г.

Данъчната тежест продължава, докато автомобилът не бъде официално дерегистриран и изваден от движение или, ако е чуждестранен, докато не напусне Германия.

Данъчно задължено лице е този, на чието име е допуснат автомобилът, а ако е чуждестранно МПС - този, който го използва в страната.

При автомобили клас М1, които са допуснати за движение до 30.06.2009г., данъкът се изчислява според работния обем на цилиндъра, а за такива, регистрирани след 01.07.2009г. - допълнително според емисията на въглероден диоксид.

Конкретният размер на данъка представлява твърда величина, записана в немския Закон за данъка върху МПС и възлиза на:

 1. за леки автомобили, регистрирани след 01.07.2009г., 2,00 евро на 100 куб. см. или 9,50 евро на 100 кум. см. за дизелови двигатели, плюс 2 евро за всеки грам емисия на въглероден диоксид на километър, който надхвърля позволената емисия от 120 гр/. км. за регистрирани до 31.12.2011г. МПС, 110 гр./ км. за регистрирани между 01.01.2012 и 31.12.2013г. и 95 гр./ км. за регистрирани след 01.01.2014г. леки автомобили;
 2. за леки автомобили, регистрирани преди 30.06.2009г., според класа замърсяване и вида на двигателя, на всеки 100 куб. см. както следва:
 • най-висок клас природосъобразност - 6,75 евро за бензинови и 15,44 евро за дизелови двигатели;
 • клас евро 2 - 7,36 евро за бензинови и 16,05 евро за дизелови двигатели;
 • клас евро 1 - 15,13 евро за бензинови и 27,35 евро за дизелови двигатели;
 • неприродосъобразни автомобили, чието движение е разрешено при т. нар. озонова аларма (висока концентрация на озон, обикновено следобедно време в централните зони на градовете) - 21,07 евро за бензинови и 33,29 евро за дизелови двигатели;
 • неприродосъобразни автомобили, чието движение е забранено при озонова аларма, както и всички останали - 25,36 евро за бензинови и 37,58 евро за дизелови двигатели.
Aко е в размер на до 500 евро/ година, данъкът по принцип се заплаща авансово за цялата година.

За разлика от България, данък МПС в Германия се полага на държавния бюджет и не е местен данък.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: