Условия за ползване на уебсайт

От Ралица Махони

Наръчник за препоръчителнотo съдържание на общите условия за използване на интернет-страница

Статията се прочита за
думи

Този наръчник съдържа препоръки и указания за необходимото (според нормативната уредба и доказало се като такова в практиката) съдържание на условията, с които трябва да бъдат запознати потребителите при използване на един уеб-сайт.

Заявете своите общи условия за използване на уеб-сайт с

изпращане на запитване

Задължение за предоставяне на информация

Всеки оператор на интернет-страница, предоставящ възмездни услуги по електронен път, е доставчик на услуги на информационното общество. За такива търговци нормативната уредба предвижда задължение за предоставяне на информация, идентифицираща оператора на страницата като страна по сделката.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете някой задължителен реквизит, препоръчително е следното съдържание да бъде поместено като въведение или преамбюл на условията за използване на сайта:

 • име/ фирма на оператора на сайта;
 • постоянния си адрес/ седалището и адреса на управление;
 • адреса, на който упражнява дейността, ако е различен от горепосочения адрес;
 • данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
 • данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
 • информация за контролен орган, когато дейността на търговеца подлежи на разрешителен/ лицензионен режим;
 • информация за членство в съсловна организация, точно професионално звание и приложими разпоредби относно - правото на упражняване на занаята или професията и указание за достъпа до тях;
 • указание за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Горепосочената информация трябва да е достъпна за всеки потребител на сайта, независимо дали с него ще бъде сключена конкретна сделка.

Наред с това обаче, потенциалните клиенти, на които се отправя предложение за сключване на договор по електронен път, трябва да бъдат уведомени допълнително за:

 • техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 • дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;
 • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде - направено изявлението за сключване на договора;
 • езиците, на които договорът може да бъде сключен.

В голям брой от случаите страна по договора, сключен чрез интернет-страницата, ще е потребител, т.е. физическо лице, което поръчва стока или услуга за лична употреба извън сферата на професионалната си дейност.

За тези случаи операторите на уеб-сайтове са задължени да предоставят на потребителите си допълнително следната информация:

 • основните характеристики на стоките или услугите;
 • крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, както и разноски, свързани със сключване и изпълнение на договора от разстояние;
 • условията за плащане, доставка, изпълнение;
 • условията, срок и начин за упражняване на право на отказ от договора и евентуални разноски, свръзани с това;
 • напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 • срок на договора или условия за прекратяване на безсрочен договор;
 • функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита, както и оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер.

Отговорност на оператора на сайта

Насоки за отговорността на операторите на интернет-страници за собствено и чуждо съдържание, може да прочетете в тази публикация. Независимо, че тези правила важат по силата на императивни нормативни разпоредби, препоръчително е условията за ползване на интернет-страница да съдържат съответни клаузи, констатиращи ограничената отговорност на оператора на сайта за публикувано на него (чуждо) съдържание.

Освен това собственикът на интернет-страницата е добре да опише точно пределите на отговорността си за конкретно предоставяните от него услуги/ предлагани стоки. Възможно е тази отговорност да бъде ограничена, както следва:

 • според формата на вината (да се носи отговорност само за груба небрежност и умисъл);
 • според стойността на вредата (да не се носи отговорност за незначителни вреди; граници на обезщетението);
 • за действията на определени лица (например собствени служители).

Важно е обаче да се знае, че законодателно са уредени границите на отговорността за много видове сделки, така че подобно ограничаване по силата на условия за ползване на уеб-сайт е допустимо само в рамките на нормативната уредба. Пример за такава законодателна рамка е отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, предвидена за производителите в Закона за защита на потребителите.

Затова нищожна е всяка клауза (в договор, респективно общи условия), която предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производителя към увреденото лице за вреди, причинени от дефект на стока.

Указания за използване на бисквитки и други средства за краткотрайно запаметяване на данни на потребителите

Cookies или бисквитки са използвани от повечето интернет-страници текстови файлове с цел разпознаване на крайния потребители и улесняване използването на съответния сайт. Бисквитки се използват включително, когато съдържанието от сайта бъде споделено в някоя социална медия или пък, ако за целите на анализа на потреблението на сайта се използва чужда платформа, като например GoogleAnalytics.

Използването на бисквитки е допустимо само при определени условия.

Нормативните изисквания правят необходима клауза в условията за използване на уеб-сайт, посветена на информация за бисквитките и възможностите за деактивирането им. Това оповестяване засяга по-скоро обработката и съхранението на лични данни и затова обичайно е част от Политиката за поверителност, необходима на сайтовете, работещи с крайни клиенти и потребители. Затова в публикацията, посветена на условията за обработка на линчните данни на потребителите на интернет-страници, ще се спрем по-подробно на правилата за оформяне на такава клауза.

Защита на интелектуална собственост

Уебсайтът представлява съвкупност от файлове, съдържащи изображения и текст, вкл. уникален дизайн на страницата, лого, изготвено специално за конкретния сайт съдържание и пр. Всички тези елемени са обект на авторско право. В интернет нарушаването на права на интелектуалната собственост е улеснено с оглед достъпа на трети лица до цялото съдържание на страницата, поради което се поражда необходимостта от защитата му. Един от начините за това е определяне на границите за ползване на представените в интернет-страницата Ви елементи - обект на интелектуална собственост.

Важно е да дефинирате какви права върху кои части от страницата Ви принаделжат и какви са последиците от нарушаването им (гражданска и наказателна отговорност). За целта първо определете как и в каква степен потребителите на сайта могат да използват предоставеното им съдържание, а след това опишете възможно най-подробно какви действия представляват нарушение. Тази клауза в общите условия не гарантира недопускането на накърняване на правата на интелектуална собственост, но поне представлява превантивна мярка за защита, действаща дисциплиниращо на потенциални нарушители.

Приложимо право и подсъдност

По принцип страните по всеки договор могат да уговорят свободно приложимото към конкретното правоотношение материално право. Това важи и за регулираните от общи условия сделки. Следователно условията за ползване могат да съдържат разпоредба, в която операторът на интернет-страницата да посочи правото на коя държава ще урежда договорните му отношения с получатели на услугите, предоставяни от него.

Ограничения в свободата на избор на приложимо право важат обаче спрямо потребители. Съгласно т. нар. Регламент Рим I договор, сключен между потребители и търговец се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, при условие че търговецът (1) извършва своята търговска или професионална дейност в държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя, или по какъвто и да било начин насочва тази дейност към съответната държава или към няколко държави, включително и тази държава, и (2) договорът попада в обхвата на тази дейност.

Т.е. клауза за избор на право, противоречаща на това правило, ще бъде недействителна и няма да се прилага към потребителски договори, сключени между оператора на сайта и потребителите му. Това обаче не важи, ако се касае за договор за доставка на услуги, когато услугите трябва да бъдат предоставени на потребителя изключително в държава, различна от тази, в която е обичайното му местопребиваване.

Страните по частно правоотношение освен това могат да направят уговорка и относно подсъдността на спорове във връзка с това правоотношение. Включително често срещана практика е обуславянето на компетентност на даден (национален) съд чрез общи условия на едната от страните по сделката.

И тук обаче важат изключения спрямо потребители по силата на европейското право, според което потребителите могат да избират пред кой съд да предявят иска си срещу търговец - пред съда на държавата, в която търговецът е установен, или пред съда на държавата, в която те имат обичайно местоживеене. За разлика от това търговците могат да предявяват искове срещу потребители само в страната по пребиваване на потребителите. Тези правила важат обаче само, ако търговецът е установен страната-членка по местоживеене на потребителя или е насочил дейността си към територията на тази държава-членка.

Противоречаща на тези принципи разпоредба в условията за използване на интернет-страница е недействителна и не намира приложение спрямо потребителите.

Специални разпоредби за закрила на потребителите

В заключение може да се обобщи, че, доколкото в повечето случаи посетителите на дадена интернет-страница и потенциални клиенти на нейния оператор, се явяват потребители, то в тяхна полза важат специални правила, недопускащи ограничаване или нарушаване на правата им чрез неравноправни разпоредби. За такива по презумпция се считат едностранно изготвени условия, създаващи неравнопоставеност между страните по дадена сделка.

Неравноправни клаузи в договори с потребители са условия, които имат за предмет или резултат включително:

 • изключване или ограничаване на юридическата отговорност на продавача или доставчика при смърт или телесна повреда на потребителя в резултат на действие или бездействие от страна на същия продавач или доставчик;
 • неоснователно изключване или ограничаване на законните права на потребителя спрямо доставчика/ продавача при неизпълнение на договорни задължения;
 • задължаващо потребителя споразумение, съгласно което изпълнението на предоставяните услуги от страна на продавача или доставчика зависи единствено от тяхната собствена воля;
 • условие, според което от потребителя се изисква да изплати неоснователно висока неустойка като компенсация, когато не изпълни задълженията си;
 • правото на продавача или доставчика да развали договора при неравноправни условия, като потребителят няма това право;
 • даване право на продавача или доставчика да прекратят безсрочен договор без предизвестие, освен когато са налице сериозни основания за това;
 • окончателно обвързване на потребителя с условия, с които той не е имал реална възможност да се запознае преди сключването на договора;
 • даване право на продавача или доставчика да изменя едностранно условията по договора без основателна причина, което е посочено в самия договор;
 • даване право на продавача или доставчика да изменя едностранно и без основателна причина характеристиките на доставяния продукти или услуга;
 • даване право на продавача или доставчика да определя еднолично дали доставените стоки и предоставените услуги са съобразно договора, или изключително право да тълкува условията по договора;
 • задължаване на потребителя да изпълнява задълженията си, дори и когато продавачът или доставчикът не изпълняват своите;
 • изключване или накърняване правото на потребителя да предяви иск или да използва други правни средства.
Ако някоя разпоредба от условията за ползване на интернет-страница се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с потребителите.

Как да изготвите общите си условия в няколко стъпки?

 • Определете кръга на потребителите, за които се отнасят общите условия - за всички посетители на сайта и/ или само за потребителите на предоставяни чрез него услуги/ сключвани договори? Дефинирайте начина и последиците от използване на сайта - ред за сключване на договор, обвързване от оферта и пр.;
 • Опишете точния предмет на предоставяните услуги и разходите, свързани с извършването им;
 • Уверете се, че общите условия съдържат всички идентифициращи търговеца (оператор на сайта) данни;
 • Определете специфични правила за сключените чрез сайта сделки - срок, обхват, ред за прекратяване, предоставяни гаранции;
 • Задължително укажете на потребителите правото им на отказ от поръчка и на рекламация за дефектни стоки;
 • Определете границите на отговорността си - от съдържанието на сайта до рисковете, свързани с изпълнение на договорните задължения спрямо потребителите;
 • Укажете какви рестрикции съществуват спрямо съдържанието на сайта - обект на авторско право;
 • Определете приложимото право и подсъдност за сключваните чрез сайта договори;
 • Проверете клаузите с оглед риска от неравнопоставеност на потребителите;
 • Убедете се, че общите условия са съставени на ясен и достъпен за потребителите език, избягвайте дълги изречения и сложни (юридически) термини;
 • Не забравяйте да променяте общите си условия, когато обстоятелствата налагат това и да информирате потребителите, засегнати от промяната;
 • Изгответе подробна политика за защита на личните данни - подробности по темата очаквайте в публикацията, посветена на нея.
Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: