Oбщите договорни условия в някои особени случаи

От Ралица Махони

При договорите за потребителски кредит, за продажба на електрическа енергия, застраховтелните договори, договорите с мобилните оператори

Статията се прочита за
думи

В предходната част на публикацията бяха представени основните правила за сключване на договори при общи условия. По-долу може да прочетете как общите условия се приемат и прилагат при някои особени видове договори, които са част от нашето всекидневие.

Нуждаете се от помощ при прилагане на общи условия?

Натиснете тук!

Договор за потребителски кредит

Формата и обхватът на този вид договор са изрично уредени в Закона за потребителския кредит. Освен изискването за изготвянето му на разбираем език и сключването му в писмена форма, необходимото съдържание също е регламентирано. Въпреки че само по себе си то е много обширно (като се започне от размера на кредита и условията за усвояването му, мине се през лихвения процент и начина на изчисляването му, както и общия размер на разходите по обслужването и се стигне до условията за погасяването му - вкл. правото на предсрочно погасяване - и съответно последиците при просрочие на вноските), законът изхожда от това, че договорът за потребителски кредит се сключва при приложение и на общи условия. Предвидено е, че те са неразделна част от договора, като е необходимо всяка страница да е подписана от всички страни по договора.

Неспазването на това изискване води до недействителност на целия договор.

Договор за продажба на електрическа енергия

Всички сме страни по такива договори най-малко за целите на снабдяването ни с електрическа енергия за битови нужди. Поради този факт услугата се определя като такава от обществен интерес и условията на съответните правоотношения са строго регулирани от Закона за енергетиката (и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката).

Договорите за продажба на електрическа енергия, включително на клиентите - крайни потребители, се сключват при общи условия. Общите условия влизат в сила, едва след изтичане на 30 дни от публичното им обявяване, след като са били одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Одобрените и обявени общи условия на енергийните предприятия са обвързващи за потребителите, без да е необходимо изричното им писмено съгласие.

Все пак на крайните клиенти е предоставена възможност да повлияят върху съдържанието на договорите си. От една страна, ако не са съгласни с някои разпоредби от общите условия, в 30-дневен срок от влизането им в сила те могат да внесат при съответното енергийно предприятие заявление, в което да предложат специални условия. Тези специални условия стават част от договора за продажба на електрическа енергия, ако се отразят в допълнително писмено споразумение с енергийното предприятие.

От друга страна потребителите могат да искат промяна на общите условия (която да важи за всички клиенти), като чрез сдружение на потребителите по Закона за защита на потребителите или юридическо лице с нестопанска цел инициират съответно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране

Застрахователен договор

Кодексът за застраховането е един от малкото нормативни актове, в който понятието общи условия е дефинирано така прецизно. Според него ”общи условия са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори.”.

От там не е изненада ясната уредба на начина за прилагане на общите условия към застрахователните договори. За да бъдат те част от уговорките със застраховащия (застрахования или друго лице), необходимо е те да му бъдат предадени при сключването на застрахователния договор и той да е заявил писмено, че ги приема. Това не означава задължително подпис под самите общи условия, но след като трябва да се докаже, че застраховащият ги е получил, то тази форма е препоръчителна за доказване.

Същите правила - предаване и писмено приемане - се прилагат и за изменение на общи условия по действащ застрахователен договор.

Общите условия не могат да противоречат на индивидуалнте уговорки в застрахователния договор. Изрично е регламентирана и забрана за застрахователя да отказва достъп до тях, тъй като те не представляват защитена от закона тайна. Освен това, когато застрахователната услуга се предоставя на база на въпросник, общите условия се предават на застраховащия заедно с него.

Договори за електронни съобщителни услуги

Зад това понятие стоят договорите, които сключваме с мобилните оператори не само за телефонни услуги, но и за всякакъв друг пренос на данни (звук и изображения) чрез кабел, радио- и електромагнитни вълни и пр. Т.е. в съдържанието на тези договори се включват абонаментите за доставка на интернет, телевизия, стационарен телефон.

За разлика от разгледаните до тук видове договори, при сделките с мобилни оператори законодателят не изхожда задължително от прилагане на общи условия. Напротив, такава възможност е предвидена, само, ако на практика не е приложимо сключване само на индивидуални договори. Въпректи това Законът за електронните съобщения урежда не само минималното съдържание на индивидуалните договори, но и на общите условия, използвани от доставчиците на съобщителни услуги.

За да станат част от договора, общите условия на операторите на електронни съобщителни мрежи не е необходимо да бъдат приети от клиентите им. Достатъчно е те “да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.”.

Все пак и тук се предоставя възможност на крайния потребител да повлияе на съдържанието на договора си. За целта абонатите имат право в едномесечен срок от влизане в сила на общите условия или изменението им (за което клиентите трябва да бъдат уведомени поне 30 дни предварително по ”подходящ начин”) да прекратят договора си без негативни последици за тях, т.е. без да дължат обезщетения и неустойки.