Особености на онлайн договарянето

От Ралица Махони

Как се сключва договор по електронен път?

Статията се прочита за
думи

Договори сключваме ежедневно, дори да не го осъзнаваме. Когато пазаруваме в супермаркета, абонираме се за телекомуникационни услуги, наемаме жилище и пр. Дори само изброените примери показват колко разнообразни могат да са по форма и съдържание съглашенията, които сключваме.

С налагането на онлайн търговията като метод за набавяне на стоки и услуги, в живота ни навлезе и необходимостта от договаряне по електронен път. Все пак, като един все още сравнително нов начин за сключване на договори, онлайн договарянето крие някои непознати страни и особености спрямо ежедневните сделки. Тези особености са регулирани включително в Закона за електронната търговия, който от своя страна въвежда в националното ни законодателство разпоредбите на т. нар. Директива за електронната търговия (Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар). Ето какво ни казват тези нормативни актове, тълкувани в съответствие с общите правила за сключване на правни сделки:

Ред за сключване на договор по електронен път

В стандартния случай за сключване на договор са необходими две покриващи се по съдържание волеизявления - оферта и нейното приемане. Още на това място при онлайн договарянето се сблъскваме с особености. То не е свързано с предложение за сключване на договор и неговото приемане. При електронната търговия тези понятия са заменени от поръчка и потвърждаване на поръчка. Различната терминология обаче не води до различни последици.

Макар да се говори за потвърждаване на поръчка, това не означава, че търговецът потвърждава вече сключения договор. Напротив, поръчката е именно електронният еквивалент на предложението за сключване на договора, а потвърждението на поръчката е приемането на това предложение. Т.е. договорът не се счита за сключен, докато не бъде направено потвърждението на поръчката.

С това стъпките за сключване на договора са две:

  • първо потребителят на съответната онлайн платформа прави избор на стоката или услугата, която желае да поръча. Обикновено с натискане на бутон “поръчай” до съответния продукт отправяме предложение до онлайн-търговеца за неговата покупка;
  • като следваща стъпка Законът за електронната търговия предвижда търговецът “без неоправдано забавяне” да ни потвърди поръчката. Не е дефинирано, кога точно е изпълнено условието потвърждението да бъде направено без неоправдано забавяне, но в повечето случаи потвърждението се получава веднага (до минути), след като е направена поръчката.

Форма на онлайн договарянето

Основната разлика на сключените по електронен път договори спрямо сключваните чрез конвенционални методи съглашения (в присъствието на договарящите, по поща, телефон, факс и пр.), е използването изцяло на средства за електронна обработка на информация. С това мислими са два начина за сключване на договора. В повечето случаи те са комбинирани за по-голяма сигурност и яснота, но това не е изискване на законодателя.

Ако договорът се сключва изцяло чрез интернет-базирана платформа на доставчика, например онлайн магазин, то тогава всички изявления за извършват от и чрез тази платформа, без да е необходима допълнителна размяна на съобщения. Важно е обаче, всички стъпки и реквизити на договора да бъдат изпълнени и налични при постигане на съглашението - т.е., освен отправени поръчка и потвърждение, да няма неясноти по условията на договорката - вид на поръчана стока/ услуга, количество, цена, начин на изпълнение на задълженията на двете страни пр. В тези случаи сключването на договора става почти мигновено, както при личен контакт между контрагентите.

В останалите случаи договорът изцяло или частично се сключва чрез размяна на индивидуални съобщения чрез електронна поща. При тях е възможно известно забавяне при размяна на изявленията и те са съпоставими със сключване на сделка чрез изпращане на оферта и приемането й по пощата.

С това може да се обобщи, че при използване на софтуер за сключване на договор, налице е сключване на договор между присъстващи, а при размяна на съобщения по имейл договорът се сключва между отсъстващи, т.е. договорът е сключен в момента, в който второто изявление - за приемане на предложението, т.е. потвърждаване на поръчката - постъпи на сървъра на адресата.

От гледна точка на правнообвързващото им действие обаче, и двата описани случая отговарят на изискванията нормативната уредба. Т.е. и в двата случая налице е валидно сключен договор, пораждащ същите права и задължения за страните, както, ако те бяха положили подписите си върху документ на хартиен носител. Това не важи само, ако по силата на изрична законова разпоредба за даден вид договор е предвидена специална форма за действителност - писмена, с нотариално удостоверени подписи и пр. Така например, дори да е възможно онлайн да си харесаме и изберем кола, договорът за покупката й не може да бъде сключен по електронен път, тъй като за него се изисква писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Съдържание на онлайн договорите

Както при всяко друго правно съглашение, за да бъде сключен валидно договор по електронен път, на първо място е необходимо не само предложението за сключване на договора да съдържа всички необходими реквизити, т.е. да определя основното съдържание на задълженията на страните по сделката, но и приемането му, т.е. потвърждаването на поръчката, да не се отклонява от направеното предложение. В описаните по-горе хипотези на сключване на договори в реално време чрез онлайн платформа, тези условия ще са изпълнени, благодарение на софтуера, който напътства потребителя при отправяне на предложението и го потвърждава автоматично, без изменение след това.

Наред с основното съдържание относно предмета на поръчка, съдържанието на онлайн договорите се допълва от използваните от търговците общи условия. Специалният Закон за електронната търговия изисква само общите условия да бъдат предоставени на потребителите така, че те да могат да ги възпроизвеждат и съхраняват (например да има възможност за смъкването им и запаметяването им като .pdf файл). Не се споменава обаче, какви са изискванията, за да станат тези общи условия част от договора. Общото правило за сключваните чрез традиционни средства договори гласи, че общите условия трябва да бъдат приети писмено, за да пораждат действие. Тъй като Директивата за електронната търговия изисква от страните-членки да гарантират възможността за договаряне изцяло по електронен път, без това да се отразява на действителността на постигнатите по този начин съглашения, а специална разпоредба за приемането и прилагането на общи договорни условия липсва, то изводът е, че съществуващата правна уредба следва да бъде приложена съответно при хипотезите на онлайн-договаряне.

В практиката се е наложил методът за приемане на общи условия чрез натискане на бутон за потвърждение или отметка на декларацията за запознаване с общите условия, преди да бъде направена поръчката.

Ако и двете страни по онлайн договора са търговци, общите договорни условия ще се прилагат и при по-леки изисквания за приемането им. В тези случаи е достатъчно, ако общите условия са публикувани на страницата на онлайн-търговеца и съответно поръчващият е можел да се запознае с тях, без да е необходимо да ги приема изрично.

Задължения на онлайн търговците за информиране

Описаните по-горе стъпки и средства за сключване на договори по електронен път трябва да са включени като информация за потребителите на всички онлайн платформи, предлагащи такова договаряне.

По-конкретно онлайн търговците трябва предварително да предоставят информация на потребителите на платформите си относно:

  • техническите стъпки за сключване на договора, т.е. поръчващият трябва да е наясно, в кой точно момент той ще бъде обвързан от съглашението и ще трябва да го изпълнява;
  • дали договорът ще бъде съхраняван от търговеца и по какъв начин потребителят също има достъп до него - тези обстоятелства са от значение включително за доказателствени цели при евентуални спорове;
  • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора - Законът за електронна търговия въвежда изрично задължение за онлайн търговците да предоставят подходящи, ефективни и достъпни технически средства за тези цели. В повечето случаи, преди да бъде направена поръчка по електронен път, на потребителите се дава възможност да я прегледат и, при нужда, да коригират въведената информация; езиците, на които договорът може да бъде сключен - това задължение е от особено значение за международно опериращите онлайн търговци, извършващи доставки на територията на повече от една страни.

Важно е да се знае обаче, че неизпълнението на тези задължения, в повечето случаи няма да води до недействителност на постигнатото по електронен път съглашение, а е свързано само с административни санкции за опериращите онлайн търговци.

Освен това, горепосочените задължения за предоставяне на информация могат да не бъдат спазвани спрямо поръчващи, които са търговци. Задълженията за информиране не се прилагат и при сключване на договори изцяло по имейл или по подобен начин, при който се разменят индивидуални съобщения (например текстови съобщения през социална мрежа или по телефон - SMS).

Тази публикация беше изпратена още преди месец на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: