Правни съвети за онлайн търговците

От Ралица Махони

Част I: Основни изисквания при извършване на продажби чрез електронен магазин

Статията се прочита за
думи

Предприетите в повечето държави, засегнати от коронавирусовата пандемия, мерки затвърдиха статута на електронната търговия като незаменим инструмент в ежедневието на съвременния човек. Едновременно с нарастващия дял на предлагането и купуването през интернет, най-вече с цел защита на потребителите на онлайн магазини, се увеличават и правните изисквания, с които операторите на уебсайтове за търговия трябва да се съобразяват. Настоящата публикация цели да обобщи най-важните от тези правила за улеснение на начинаещите, а защо не и на настоящите, онлайн търговци.

Правна рамка

Както при всяка търговия, предлагането на стоки и услуги през интернет на първо място трябва да се съобразява с общите изисквания за организиране на дейността, сключване на сделките с доставчици и клиенти, административни задължения и пр. Наред с това, за онлайн търговията важат допълнителни нормативни изисквания, чието спазване е задължително. Първото такова е изискване е за предоставяне на информация.

Независимо дали сте търговец, осъществяващ сделките си през онлайн-магазин, или оперирате уебсайт само за презентационни цели, на интернет-страницата си задължително трябва да поместите следните данни:

 • име/ фирма на оператора на сайта;
 • постоянния си адрес/ седалището и адреса на управление;
 • адреса, на който упражнява дейността, ако е различен от горепосочения адрес;
 • данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
 • данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
 • информация за контролен орган, когато дейността на търговеца подлежи на разрешителен/ лицензионен режим;
 • информация за членство в съсловна организация, точно професионално звание и приложими разпоредби относно - правото на упражняване на занаята или професията и указание за достъпа до тях;
 • указание за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Когато интернет-страница предоставя възможност за сключване на договор чрез електронни средства, тя трябва да съдържа допълнителна информация за посетителите на сайта, а именно:

 • техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 • дали договорът ще бъде съхраняван от оператора на сайта и какъв е начинът за достъп до него;
 • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде - направено изявлението за сключване на договора;
 • езиците, на които договорът може да бъде сключен.

Допълнителни задължения за предоставяне на информация важат и в зависимост от качеството на потребителя на даден онлайн магазин. Възможно е един сайт да е насочен към търговия само с други търовци (B2B-отношения) и това трябва да бъде ясно обозначено на видимо и лесно достъпно за всички посетители място (не, например, в общи условия или друга подстраница). Когато обаче електронен магазин е насочен към предлагане на продукти и услуги (включително) на потребители (т.е. физически лица, поръчващи стока или услуга за лична употреба извън сферата на професионалната си дейност), те трябва да бъдат информирани допълнително за следното:

 • основните характеристики на стоките или услугите;
 • крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, както и разноски, свързани със сключване и изпълнение на договора от разстояние (включително разходи за транспорт и доставка);
 • условията за плащане, доставка, изпълнение;
 • условията, срок и начин за упражняване на право на отказ от договора и свързаните с това разноски при едновременно предоставяне на стандартния формуляр за отказ от договора, образец на който може да бъде намерен на страницата на Комисията за защита на потребителите;
 • напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
 • срок на договора или условия за прекратяване на безсрочен договор;
 • функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита, както и оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер;
 • указание за възможността за използване на извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, в които търговецът участва, и условията за достъп до тях.

Изброената по-горе информация може, но не е задължително, да бъде включена в Общите условия за продажба и/ или използване на сайта.

За да е сигурно, че нормативните изисквания за предоставяне на информация ще бъдат изпълнени, препоръчва се изготвянето на форми за поръчка в ясно структуриран и лесно четим формат.

По този начин в отделните стъпки за отправяне на поръчка може да бъде предоставена информация за стоката, цената, свързаните с нея разходи, да бъде включен линк с препратка към общите условия или друго място на сайта, където е налична нормативно изискуемата информация, както и да бъде указано правото на отказ от договора и реда за упражняването му. Трябва да се знае, че тежестта на доказване, че горепосочената информация е предоставена изчерпателно и своевременно, се носи от съответния търговец.

Затова най-често използваният метод за предоставянето й е чрез поставяне на отметка от потребителя в процеса на отправяне на поръчката, че се е запознал с общите условия и/ или че му е предоставена съответната информация чрез ясно обозначени линкове.

Технически средства за сключване на договор от разстояние

Както споменах по-горе, когато една интернет страница има интегрирана функция за отправяне на поръчки през нея, търговецът има специфични задължения за информиране относно техническите средства, чрез които това се случва. На тях кореспондира задължението за осигуряване на съответните функционалности, а именно:

 • предоставяне на възможност за съхраняване и възпроизвеждане на съдържанието на договора и общите условия;
 • краткосрочно потвърждение по електронен път за получаване на отправената поръчка;
 • осигуряване на подходящи, ефективни и достъпни технически средства за разпознаване и корекция на грешки във въведената в процеса поръчката информация, преди тя да бъде отправена.

Наред с това за правилното техническо оформяне на онлайн магазин от съществено значение е бутонът или сходна функционалност, чрез който/ която се извършва поръчката. Важно е за потребителя да бъде ясно, че с активиране на съответната функция той ще направи правно обвързващо предложение за сключване на договор, което ще го задължи за извършване на плащане към търговеца.

Затова или самият бутон или в непосредствена близост до него трябва да е ясно обозначено, че поръчката ще бъде свързана със задължение за плащане.

Право на отказ от договора за потребители

Едно от най-съществените задължения за предоставяне на информация от страна на онлайн търговците спрямо потребителите е това относно съществуващото право на отказ от сключения по електронен път договор. Важно е да се знае обаче, че от приложното му поле има редица изключения, сред които:

 • когато поръчаната по електронен път услуга е предоставена изцяло и изпълнението й е започнало със съгласие на потребителя, след като е бил информиран за отпадане на правото на отказ при изпълнение на услугата;
 • при поръчка на стоки с кратък срок на годност (например някои хранителни продукти);
 • при поръчка на запечатани стоки, които са били разпечатани след доставка и не могат да бъдат върнати по прчини, свързани с хигиената или защита на здравето (например при поръчка на бельо или бански, когато е премахната хигиенната лепенка);
 • при поръчка на стоки по индивидуално задание на потребителя (например ръчно изработвани дрехи и аксесоари по размери, от материали и/ или в цветови комбинации по желание на клиента).

Извън гореизброените и още някои нормативно определени случаи потребител има право да се откаже от отправена онлайн поръчка в 14-дневен срок. Този срок се удължава с една година, ако на потребителя не е била предоставена информация за правото на отказ.

Според актуалната практика на Съда на ЕС, ако търговец представя телефонен номер като възможност за контакт с него, то той трябва да бъде посочен и в информацията, предоставяна на потребителите за правото на отказ от договора.

Във всички случаи срокът за упражняване на правото на отказ започва да тече от датата на сключване на договора (при договор за услуги) или от датата на получаване на стоката (при договор за продажба на стоки). Потребителят не е длъжен да мотивира решението си за отказ от договора и може да упражни това си право чрез предоставения му от търговеца за целта формуляр или чрез друго недвусмислено изявление в този смисъл, което е достатъчно да бъде изпратено преди изтичане на 14-дневния срок. Препоръчително е във всички случаи търговецът да потвърди получаването на изявлението за отказ.

Последицата от правилното упражняване на правото на отказ е прекратяване на задълженията на страните по договора. По принцип важи правилото, че в случай на отказ потребителят не дължи обезщетение или неустойка и заплащане на каквито и да е разходи. Съответно, търговецът трябва да върне всички суми, получени по договора от потребителя. От това правило са предвидени някои изключения, които в случаите на договор за продажба на стоки са:

 • за сметка на потребителя са преките разходи за връщане на стоките до търговеца (например за куриерски или пощенски услуги), освен ако (1) търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане се заплащат от потребителя, или (2) търговецът сам прибере стоките, или (3) се съгласи връщането да стане за негова сметка;
 • по принцип разходите за доставка на поръчаните стоки от търговеца до потребителя са за сметка на търговеца, но, ако потребителят е избрал по-скъп начин за доставка от стандартно предлагания от търговеца, тогава тези допълнителни разходи за доставка също остават за негова сметка.
 • за сметка на потребителя е и намалената стойност на върнатите стоки в следствие на изпробване на стоките, надхвърлящо необходимото за установяване на характеристиките и правилното им функциониране.

Възстановяването на дължимите на потребителя суми трябва да бъде извършено в срок от 14 дни от датата на упражняване на правото на отказ или от датата, на която получи обратно върнатите от потребителя стоки, когато те се изпращат от потребителя. За целта търговецът трябва да използва същото платежно средство, използвано и от потребителя към търговеца (например, при електронно разплащане, сумата трябва да бъде преведена също безкасово обратно на потребителя), като обаче потребителят има право да предпочете и друг начин на плащане.

Очакавайте...

В следващата част на публикацията относно правните изисквания при извършване на онлайн търговия, ще разгледам задълженията, които трябва да се спазват при оформянето на общи условия, особеностите при международна електронна търговия, изискванията при използване на т. нар. "бисквитки", спецификите във връзка със забраните за т. нар. "геоблокинг", както и задълженията за предоставяне на информация за способите за извънсъдебно решаване на спорове.

Последната част на публикацията ще бъде посветена на документирането и отчитането на плащания от електронни магазини според прословутата Наредба Н-18.

Ако тези теми Ви интересуват, то не рискувайте да пропуснете следващите публикации и се абонирайте за тях от тук.