Отговорност на въздушните превозвачи

От Ралица Махони

За правата на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полети

Статията се прочита за
думи

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети цели намаляване неудобството на пътниците, причинено от отмяна и закъснение на полети. За постигане на тази цели се въвеждат задължения на авиокомпаниите за информиране за съответни отклонения от разписанието, предлагане на премаршутиране и в краен случай компенсиране на пътниците. Подробности във връзка с прилагане на регламента и предоставяните от него права следват по-долу.

Персонален обхват на Регламента за обезщетяване на пътници при отмяна или голямо закъснение на полети

Приложното поле на регламента е ограничено до пътниците, заминаващи от летище на територията на държава членка. Разпоредбите на регламента обаче не важат в случаите на двупосочни билети, когато еидн пътник е отлетял до летище в трета страна от летище в страна-членка на ЕС и се връща от това летище в друга страна до летището, от което е излетял с превозвач, който не е установен в ЕС.

Ако опериращият въздушен превозвач е превозвач от ЕС, регламентът се прилага и за пътниците, заминаващи от летище в трета страна, до летище на територията на държава-членка, освен ако те не са получили облаги или обезщетение и не им е предоставена помощ в тази трета страна. Необходимо е обаче изпълнение на двете посочени негативни условия, а именно пътниците да не са получили облаги (например пътнически ваучер) или обезщетение и едновременно с това да не им е предоставена грижа под формата на храна, напитки, настаняване в хотел и пр. Само ако не са уважени и двете права, пътниците могат да предявяват други права съгласно регламента.

Във всички случаи условие за ползване закрилата на регламента е явяване на гишето за регистрация (ако е необходимо) в посочения в резервацията/ билета час или, ако не е посочен такъв, 45 минути преди полета.

Събития, които пораждат права по Реламент 261/ 2004

Регламентът защитава пътниците срещу отказан достъп на борда, отмяна на полета, закъснение и настаняване на място в друга класа. В настоящата публикация ще се спра конкретно на случаите на отмяна или закъснение на полет.

 1. Отмяна на полет

  Отмяна на полет по смисъла на Регламента е “неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за който има поне едно резервирано място“. Легалната дефиниция не изисква изрично решение за отмяна от страна на превозвача. Съответно, дали е налице отмяна или закъснение на полет, не може да се определи само въз основа на съответно съобщение на информационните табла на летището, тъй като е възможно такива съобщения да се дължат на технически грешки.

  Това означва, че преценката, дали полет е отменен или закъснял, се прави с оглед конкретните обстоятелства - неосъществяване на първоначално планирания полет. Такова неосъществяване има при излитане на самолета съгласно предвиденото, ако по някаква причина се налага да се върне на изходния пункт. Сходна е ситуацията при отклонени полети, при които пътникът пристига на различно от летището, посочено като крайна цел в билета/ резервацията му, освен ако това летище е в същия град, до който е планиран полета, или на пътника не е предложен друг маршрут до същата крайна цел при сравними транспортни условия. В последния случай може да е налице закъснение, но не отмяна на полета.

 2. Закъснение

  Регламентът урежда изрично само случаите на закъснение при излитане.

  Според него закъснение е налице

  • при излитане по-късно от 2 часа от планираното, ако дистанцията на полета е до 1500 км.;
  • при излитане по-късно от 3 часа от планираното при дистанция на полета над 1500 км. на територията на Общността или между 1500 и 3000км. при полети от/ до трети страни;
  • при излитане след 4 часа при всички останли полети.

  В практиката си Съдът на ЕС е разширил приложното поле на регламента върху случаи с голямо закъснение при пристигане. При закъснение при пристигане от повече от 3 часа правата на пътниците са сходни на тези при отмяна на полет. При отчитане на времето на пристигане се взима предвид часът на отваряне на поне една от вратите на самолета за позволяване напускането на машината от пътниците.

Права на пътниците при закъснение и отмяна на полети

 1. Право на информация

  На първо място на гишето за регистрация задължително трябва да фигурира четлив и достъпен за всички пътници текст със съдържание „Ако Ви е отказан достъп на борда или ако Вашият полет се отмени или закъснее най-малко с два часа, помолете на гишето за регистрация или на изхода за качване на борда да Ви предоставят текста, определящ Вашите права, особено по отношение на обезщетение и помощ“. Липсата или неточността на такъв текст, наред с нарушение на регламента, може да представлява и нелоялна или подвеждаща търговска практика.

  Наред с това, при настъпване на конкретна ситуация по отмяна или отлагане на полет (включително при очаквано закъснение при пристигане от повече от 3 часа) на пътниците трябва да бъде предоставено писмено разяснение за правата на обезщетение и грижа съгласно регламента. И тук важи правилото, че неспоменаването на съществена информация и предоставянето на подвеждаща информация относно правата на пътниците може да представлява нелоялна или подвеждаща търговска практика.

 2. Право на възстановяване на стойността на билетите, премаршрутиране или повторна резервация в случай на отмяна

  Въздушният превозвач следва да предостави на засегнатите от отмяна на полет пътници избор между три възможности:

  • възстановяване на стойността на билета, a в случай на свързващи полети — обратен полет до летището на излитане при първа възможност;
  • премаршрутиране до техния краен пункт на пристигане при първа възможност;
  • премаршрутиране, при сравними транспортни условия, до крайния пункт на пристигане на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места.

  Ако въздушният превозвач не предложи избор между трите възможности, но реши едностранно да възстанови разходите на пътника, пътникът има право и на възстановяване на разликата в цената между първоначалния билет и новия билет за превоз при сходни транспортни условия.

 3. Право на грижа в случай на отмяна или закъснение при заминаване

  Това право на пътниците включва предоставяне на храна, напитки и настаняване според конкретните обстоятелства, включително времето за изчакване. Ако превозвачът не положи такава грижа въпреки задълженията си и пътниците направят съответни разноски, превозвачът е длъжен да ги възстанови, доколкото са били необходими, разумни и подходящи. Правото на обезщетение се погасява, в случай че пътник откаже предложена му грижа и сам се погрижи за нуждите си.

  Задълженията за предоставяне на грижа се ограничават само, ако изпълнението им би довело до допълнително закъснение или, ако при склонност на превозвача за предоставяне на грижа, той получи информация, че има готовност за отвеждане на пътниците към изхода за самолета.

 4. Обезщетение в случай на отмяна

  Такова се полага само, ако

  • пътниците не са били информирани за отмяната поне две седмици преди полета, или
  • не не са информиране между 2 седмици и 7 дни преди отмяната и им е предложено премаршутиране, при което началото на полета е не повече от два часа преди началния час на отменениия полет, а пристигането - до часа след времето за пристигане по разписание, или
  • са информирани минимум 7 дни преди отмяната и часовете на заминаване и пристигане са съответно не по-късно от един час преди излитане и два часа след планираното пристигане по разписание.

  Правото на обезщетение освен това отпада, ако отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки.

  Обезщетението възлиза на:

  • 250 евро за полети до 1500 км.;
  • 400 евро за всички полети на територията на Общността над 1500 км. и полети от/ до трети страни между 1500 и 3500 км.;
  • 600 евро за всички други полети.

 5. Обезщетение в случай на закъснение

  При голямо закъснение при пристигане (над 3 часа) пътниците търпят сходно неудобство и имат право на същото обезщетение като това, дължимо при отмяна на полет. И тук важи ограничението за предизвикано от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки, голямо закъснение.

Предяване на искове съгласно Регламента

Препоръчително е първо отправяне на жалба до съответната авиокомпания, която следва да се произнесе по жалбата в срок от 2 месеца. Ако не постъпи отговор или той е неудовлетворителен, е възможно сезиране на компетентните органи в държавата, в която е настъпило съответното събитие.

За претендиране на обезщетение е възможно от една страна подаване на жалба по схема за алтернативно решаване на спорове, в която авиокомпанията участвa. При закупен онлайн билет, жалбата може да бъде подадена чрез платфрмата за онлайн решаване на спорове.

Независимо от горните способи за решаване на спорове, за полети от една държава членка до друга държава членка, осъществявани по силата на договор с опериращия въздушен превозвач, иск за обезщетение съгласно регламента може да се предяви по избор на ищеца пред националния съд, който е компетентен по отношение на мястото на излитане или мястото на пристигане, посочено в договора за превоз. Пътниците си запазват възможността да предявят иска пред съдилищата по седалището на въздушния превозвач.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: