Рекламни табели и фирмени надписи

От Ралица Махони

Как да указваме за съществуването на бизнеса си без да нарушаваме нормативните правила?

Статията се прочита за
думи

Неотдавна потърсиха мнението ми по нашумелия (поне за част от пловдивчани) въпрос за демонтираните знаменца в пловдивския квартал Капана. Те били окачени по повод конкретно събитие в квартала преди години, но така и не били демонтирани след това. Освен за красота, те служели и за рекламно-информационни цели, тъй като съдържали лога и имена на намиращите се в Капана магазини и кафенета. Това ме провокира да изложа накратко условията за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи в поземлени имоти и върху сгради.

Какво са рекламни елементи?

По дефиниция тези елементи на градското обзавеждане не са строежи. Все пак тяхното разполагане и премахване са нормативно уредени. Изходна позиция дава Законът за устройство на територията, според който "рекламен елемент" е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

От това следва, че всякакви рекламни табели, билбордове, фирмени знаци, които са разположени върху самостоятелен обект, т.е. не представляват просто надпис върху витрина или друг несамостоятелен елемент, представляват според предназначението си рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по смисъла на Закона за устройство на територията.

Условия за разполагане на рекламни и информационни табели и елементи

Предпоставка за поставяне на такива елементи в недвижими имоти, респективно върху сгради, е издаване на разрешение от компетентната общинска администрация според местонахождението на имота. Конкретните условия за издаване на разрешението са уредени за всяка община в наредба, приета от съответния общински съвет.

Ако имотът, в който/ върху който следва да се монтира табелата, е чужд, допълнително условие за издаване на разрешението е изрично писмено съгласие от собственика. Ако имотът е етажна собственост (жилищен блок) необходимо е или съгласието на, или договор за наем на съответната площ с етажните собственици.

Кога и как могат да демонтират табелата ми?

След като за поставяне на рекламно-информационните елементи е необходимо разрешение, логично първият случай на премахване е монтиране на табелата без или в противоречие с издадено разрешение. Демонтиране се налага и в следните случаи:

 • ако няма необходимото съгласие на собственика на имота;
 • ако обектът е монтиран в противоречие с правилата за устройство на територията;
 • ако представената с елемента реклама е забранена по предмет или съдържание;
 • срокът на разрешението за разполагане на табелата е изтекъл;
 • обектът е поставен в нарушание на изискванията за механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум, както и опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности.

При установяване на някое от горепосочените нарушения, кметът на съответната община издава заповед за премахване на обекта в определен срок. При неспазване на срока за доброволно премахване, демонтажът се извършва принудително от общинската администрация.

Конкретен случай: Столична община

Както стана ясно, подробният ред за разрешаване поставянето на рекламни и информационни табели и елементи се урежда за всяка отделна община с наредба на общинския съвет. Конкретно за столичната община важат следните условия:

 • Рекламни елементи

  Искането за издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи се отправя до главния архитект на съответния район. Към заявлението се прилага проектна докукентация (архитектурна, дизайнерска и инженерна част), документ за собственост или съгласие от собственика и при необходимост според вида и местоположението на елемента - съгласуване с компетентните контролни органи. На база представените документи главният архитект издава разрешение за поставяне на рекламни елементи за срока на съгласието/ договора със собственика на имота, но за не повече от пет години. Разрешението подлежи на ежегодна заверка.

 • Фирмени надписи

  Това са “информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.”.

  За поставяне на фирмени надписи с площ до 0,25 кв.м. не се изисква разрешение, ако са поставени на нивото на партера и успоредно на стената. В останалите случаи проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

  Когато търговският обект се намира в партнерната част на сграда, фирмените надписи могат да бъдат поставяни върху козирката или навеса, непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават. В тези случаи обаче надписът не може да надвишава навеса/ козирката с повече от 1 метър, нито да закрива отвори (прозорци, врати и др.) по фасадата на сградата.

  За обекти в нежилищни сгради, ако обозначената с надписа функция се осъществява в повече от 3/4 от площта на сградата, надписите могат да се разполагат вертикално или хоризонтално по фасадата. Надписът в този случай не може да се издава с повече от 1,5 метра от фасадата, а ако е поставен на не повече от 2,5 метра височина от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 метра.

 • Фирмени табели

  Фирмените табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Те могат да съдържат само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени табели за един обект или дейност - по една за вся­ка посока на движението.

  Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на общината. Максималният срок на разрешението е една година. Не е разрешено поставяне на фирмени табели върху дървета и стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежи.

  Нито фирмените надписи, нито фирмените табели, могат да служат да излъчване на рекламни послания.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: