По-справедливи потребителски договори в Германия

От Ралица Махони

Ограничения за автоматично продължаване и възможност за онлайн прекратяване на договори

Статията се прочита за
думи

В края на 2021г. в Германия беше приет закон, въвеждащ по-справедливи правила за потребителските договори. Частично тези правила вече са в сила, някои от тях действат от 01.03.2022г., а една част ще станат ефективни от 01.07.2022г. По-долу ще разкажа за най-важните промени и в кои случаи българските търговци трябва да се съобразяват в тях.

Срок на договор в общи условия

Считано от 01.03.2022г. недействителни са клаузи в общи условия, които предвиждат, че договор с продължително действие (който има за предмет регулярна доставка на стоки или повтаряемо предоставяне на услуги)

  • е със срок от повече от 2 години;
  • се подновява автоматично след изтичане на първоначално договорения срок, освен ако такова продължаване е безсрочно и договорът може да бъде прекратен по всяко време с предизвестие от не повече от 1 месец;
  • могат да бъдат прекратени със срок на предизвестие от повече от 1 месец към края на уговорен първоначален срок.
Промените важат само за сключени след влизането им в сила договори. Т.е. за сключени преди 01.03.2022г. договори важи, че по силата на съответни разпоредби в общи търговски условия те могат да бъдат валидно автоматично продължавани с още 1 година, както и че сроковете на предизвестие могат да бъдат до 3 месеца.

Прекратяване на сключени онлайн договори

Друго нововъведение гласи, че договор, който е сключен през уебсайт, трябва да може да бъде прекратен онлайн. За целта онлайн търговците трябва да създадат на интернет страниците си бутон за прекратяване, който да бъде лесно достъпен и ясно обозначен като такъв със съответен текст. Прекратяването трябва да е възможно както с, така и без предизвестие (при наличие на основателна причина), като при натискане на бутона потребителят трябва да бъде отвеждан на подстраница, където да попълни съответни данни за причините за прекратяването, датата на влизане в сила на прекратяването, идентифициране на договора и страните по него. След въвеждане на тези данни потребителят трябва да има възможност за потвърждаване на изявлението си за прекратяване със съответен бутон “прекрати сега” или с друг текст с ясна формулировка в този смисъл. След успешно предаване на изявлението по този начин потребителят трябва да има възможност да запамети на траен носител прекратителното изявление на траен носител, а търговецът трябва незабавно да потвърди по електронен път в текстова форма (по имейл) получаване на прекратителното изявление.

Изискването за предоставяне на възможност за онлайн прекратяване на договори се прилага от 01.07.2022г., независимо кога е сключен договорът. В случай че търговец не се съобрази с него, за потребителите ще е възможно прекратяване на договорите с него по всяко време без предизвестие.

Изключение от горепосочените правила е предвидено за договорите, за чието прекратяване е предвидена по-строга от текстовата форма.

Предварително съгласие за телефонна реклама

За да може търговец да рекламира пред потребител по телефона е необходимо неговото изрично предварително съгласие. Това съгласие трябва да бъде документирано, като търговците са длъжни да съхраняват доказателство за съгласието за срок от 5 години от предоставянето му и от всяко позоваване на него (извършване на реглама въз основа на такова съгласие).

Защо промените са важни за български търговци?

Действително, горепосоченото разпоредби важат съгласно немското законодателство и не са пряко обвързващи за търговци, неустановени в Германия. Нещо повече, специално в областта на електронната търговия в общия случай приложимо е правото на държавата, където се намира мястото на дейност на търговеца. Това обаче не важи по отношение на потребителските договори. Действително, (онлайн) търговци, които осъществяват дейност и извън България, биха могли да предвидят в общите си условия, че за сключените от тях договори се прилага българското законодателство. Това обаче също не е възможно без изключение. Дори да е налице правнообвързваща уговорка за приложимо друго законодателство, потребител не може да бъде лишен от закрилата, предоставена му от повелителни правни норми, които биха били приложими за него при липсва на избор на приложимо право. А за европейските потребители важи, че за сключените от тях потребителски договори се прилага законодателството на страната по тяхното местопребиваване, дори търговецът да е установен в друга държава, ако търговецът извършва или по какъвто и да било начин насочва своята професионална дейност към държавата, в която е обичайното местопребиваване на потребителя. Последният случай ще е налице включително, ако онлайн магазин на български търговец се рекламира на немски потребители, достъпен е на немски език, предлага доставка на продаваните през него стоки на немски потребители и пр.

Това означава, че, ако е налице насочване на търговска дейност от български търговец към немски потребители, то българският търговец ще трябва да съблюдава включително нововъведените в Германия правила за защита на потребителите.

Mahony’s Law Studio може да Ви консултира относно правилата за защита на потребителите и по други въпроси от немското законодателство.