Работа от разстояние

От Ралица Махони

Основни правила и някои особености на трудовия договор за работа от разстояние

Статията се прочита за
думи

В една от предходните публикации стана въпрос за надомната работа и използването й за измамни цели от недобросъвестни работодатели.

Имате въпрос, свързан с трудовото право? Консултирайте се онлайн и с натискане на бутона

изпратете запитване

Естествено продължение на темата за надомна работа се явява трудовото правоотношение за полагане на труд от разстояние. Този вид правоотношение е интересно не заради опасността от подвеждане (обикновено към работа от разстояние се преминава при вече съществуващ трудов договор), а поради актуалността му в ерата на информационните технологии.

Общи положения

И при трудовия договор за работа от разстояние важат общите правила относно сключването и регистрирането му, както при трудовия договор за надомна работа, но и всички други трудови правоотношения в България.

На първо място това означава сключване на трудовия договор в писмена форма и регистрирането му в НАП в тридневен срок от сключването и преди постъпване на служителя на работа.

При постъпване на работа при нов работодател е възможно, той да иска да провери способностите Ви и годността Ви за конкретнаъа позиция, като за целта уговори с Вас т. нар. изпитателен срок. И в този случай обаче трудов договор трябва да бъде подписан и регистриран.

Всички трудови договори имат минимално задължително съдържание. Към реквизитите на трудовия договор спадат наред със срока на правоотношението и трудовото възнаграждение, също и мястото на работа. Последното обичайно съвпада със седалището на работодателя, поради което важно при трудовия договор за работа от разстояние е да се посочи и на конкретното работно място извън работните помещения на предприятието. Този въпрос е съществен например за изплащането на транспортни средства на работниците в предприятието от тяхното местожителство до местоработата.

Предмет на договора за работа от разстояние

Предмет на договора е работата, извършвана чрез използване на информационни технологии. Не е необходимо полагането на труда да може да се осъществява само извън работните помещения на работодателя. Напротив, възможно е както по негова инициатива, така и по инициатива на работника да се премине от работа, извършвана в офиса, към работа от разстояние (и обратното). Ако трудовият договор не е сключен от самото начало като такъв за полагане на труда от разстояние, той може да бъде променен с подписване на допълнително споразумение. Това означава, че е необходимо съгласието и на двете страни за преминаване от работа в помещенията на работодателя към работа извън тях чрез използване на информационни технологии. Ако работникът обаче не се съгласи с отправено от работодателя предложение за промяна на мястото на полагане на труда, това не може да е свързано с неблагоприятни последици за него, т.е. трудовото правоотношение следва да се запази и работникът да продължи да полага труда си на първоначално уговореното работно място.

Работно място

Този тип трудов договор предлага гъвкавост при уреждане на отношенията относно мястото на извършване на работата, тъй като е възможен и смесен режим на работа. Той може да се изразява в периодично полагане на труда, както в помещенията на работодателя, така и в дома на работника или на друго място от разстояние. Така например може да се уговори, че в определени дни от седмицата работникът полага труда си от разстояние, а в други - в офиса на работодателя. Или пък работата от разстояние да се предвиди за ограничен период от време, например при обработване на конкретен проект, след което работникът да продължи да работи на обичайното си работно място при работодателя.

За разлика от трудовия договор за надомна работа, при работата от разстояние необходимото оборудване за извършването й се осигурява изцяло и само от работодателя. Това включва както самата техника, така и софтуера, поддръжката, комуникационните средства, защита на данните и други необходими за точното изпълнение на трудовите задължения технически средства.

Работно време

И при определяне на работното време съществуват някои различия спрямо трудовия договор за надомна работа. Работникът, полагащ труд от разстояние, също може сам да организира работното си време. При това обаче той трябва от една страна да се съобразява с времето, през което работодателят и неговите клиенти са активни. Целта е работникът, полагащ труд от разстояние, да може ефективно да изпълнява задълженията си, свързани и зависещи от партньорите на работодателя. От друга страна, продължителността на работното време на работниците от разстояние не може да се различава от определената за работниците, полагащи труда си в офиса.

Задължения на работодателя

Не на последно място и при трудовия договор за работа от разстояние задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е на работодателя.

Освен, че работникът, полагащ труда си извън помещенията на работодателя, е длъжен да предоставя достъп на контролните органи, Кодексът на труда му дава допълнително изрично правото сам да сезира Инспекция по труда с искане за проверка на работното му място.