Регистрации при започване на дейност в Германия

От Ралица Махони

Каква информация и към кои служби следва да подадете

Статията се прочита за
думи

В продължение на темите за разширяване на бизнес към Германия и учредяване на ООД в Германия, тази публикация е посветена на необходимите регистрации при започване на дейност в Германия. Тя засяга всеки вид самостоятелна заетост, независимо как е организирана (чрез дружество, клон, място на стопанска дейност в Германия или като физическо лице).

Стопанска регистрация

Т. нар. стопанска регистрация (Gewerbeanmeldung) се извършва при започване, промяна на обстоятелства или прекратяване на каквато и да било стопанска дейност. Компетентна за извършване на регистрацията е т. нар. Стопанска служба (Gewerbeamt) при общината по местоизвършване на дейността.

Регистрацията служи за уведомяване на всички компетентни институции за дейността на съответното предприетие с цел нейното контролиране. Освен това тя дава възможност да се провери, дали са налице евентуално необходими разрешения и лицензи за извършване на съответната дейност (подробности за това следват по-долу). Регистрацията е обвързана със заплащане на такса и се извършва чрез попълване на образец, който може да бъде получен на място в съответната служба. В някои провинции е възможно подаване и по електронен път.

Извършената регистрация се разпраща на всички заинтересовани от дейността и контрола й служби, включително на данъчна служба, търговска камара, агенция по заетостта, търговски регистър, митническа администрация и др.

Необходимите за стопанска регистрация документи са:

 • документ за самоличност на заявителя;
 • ако заявителят е управител или прокурист на дружество - извлечение от търговския регистър;
 • ако заявителят е пълномощник, представя се пълномощното му;
 • ако регистрираната дейност подлежи на разрешителен режим, представя се съответното разрешение на името на заявитела.

Когато на регистрация подлежи предприятие (неперсонифицирано дружество или юридическо лице), допълнително се представят:

 • извлечение от търговския регистър, ако дружеството подлежи на вписване там;
 • извлечение от чуждестранния (български) търговски регистър, придружено от превод на немски език, когато се вписва място на дейност в Германия на дружество със седалище в България;
 • чужестранните дружества задължително посочват пълномощник (надлежно упълномощен) и адрес на територията на Германия;
 • евентуално може да бъде изискан документ за собственост/ наем или други права за ползване на помещения на територията на общината, където се извършва регистрацията - това важи включително за местата на стопанска дейност на дружества със седалище в друга община или държава;
 • допълнително може да бъде изискано и свидетелство за съдимост, както и справка от Централния стопански регистър, че за съответното лице няма забрана за извършване на стопанска дейност.

Във всички случаи предметът на дейност следва да бъде описан възможно най-точно и подробно.

Дейности, подлежащи на разрешителен режим

Преди извършване на стопанската регистрация може да се наложи да бъде заявено разрешение за извършване на съответната дейност. Това зависи от вида на дейността и нейната правна уредба. Така например, започването на редица занаятчийски дейности (например електротехника, боядисване и лакиране, фризьорство, ВиК-услуги и др.) следва да бъде разрешено от съответната занаятчийска камара, а производството е свързано с доказване на съответна квалификация и опит.

Наред с това на разрешителен режим по силата на нормативен акт подлежат включително следните дейности:

 • отваряне на аптека;
 • предоставяне на финансови услуги;
 • отдаване на персонал под наем;
 • ресторантьорски и хотелиерски услуги;
 • превоз на стоки с превозни средства с допустимо общо тегло над 3,5 тона;
 • превоз на пътници;
 • посредничество на застрахователни и сделки с недвижими имоти.
За разлика от това, търговията (на едро и на дребно) в общия случай не подлежи на разрешителен режим.

Данъчна регистрация

По принцип такава не е необходимо да бъде извършена отделно, тъй като стопанската регистрация се изпраща автоматично на компетентната данъчна служба. Препоръчително е за всеки случай да се направи уведомление на данъчните органи за започване на дейността.

В следствие на стопанската регистрация и/ или уведомлението за започване на дейността, данъчната администрация изпраща въпросник, от чието попълване следват видовете данъчни задължения. Едновременно с това се изпраща и наръчник с основните данъчни разпоредби и процедури. Допълнително препоръчителна по всички данъчни въпроси е консултация със специалист - счетоводител или данъчен консултант на място.

Регистрация като работодател

Екземпляр от стопанската регистрация се изпраща автоматично и на компетентната Агенция по заетостта. Ако установеното в Германия предприятие наеме дори само един работник по трудово правоотношение, той трябва да изиска от тази агенция свой номер (т. нар. фирмен номер, Betriebsnummer), който обаче служи предимно за статистически цели и трябва да бъде съобщен и на компетентната здравноосигурителна каса за целите на социалното осигуряване.

Като работодател предприятието, независимо от организационната му форма, е задължено да удържа и внася данък върху заплатите, които изплаща на работниците си. Задължено лице за данъка е работникът, но работодателят отговаря за удържането и внасянето му. Относно данъчната тежест работник и работодател се явяват солидарни длъжници.

Като работодател установеното в Германия лице има и други задължения за удържане и плащане на публични задължения. Това важи включително за т. нар. надбавка солидарност (Solidaritätszuschlag) и за църковния данък.

На социалноосигурителните вноски за работници, но и за съдружници, управители и самостоятелнозаети лица ще бъде посветена отделна публикация.

Други регистрации

Стопанската служба информира автоматично търговските камари за извършената регистрация на ново предприятие, тъй като то по закон е член на камарата по седалището/ местоизвършване на дейността си. Това не важи, ако според дейността компетентна за конкретното предприятие е друга камара, например занаятчийската.

В Германия на съсловните организация е поверено социалното осигуряване за трудова злополука. Затова всяко новоучредено предприятие трябва в едноседмичен срок да информира съответно компетентата за неговия бранш организация. Паралелно с това и стопанската служба изпраща автоматично екземпляр от извършeната регистрация за започване на стопанска дейност.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: